Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Xanağa kəndi 
Təvəllüdü 1968 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


03.00.13

İnsan və heyvan fiziologiyası

Böyrəküstü vəzilərin hormonalrının inəklərin yumurtalıqlarının ovulyator fəallığına təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

76

 


18
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq  böyrəküstü vəzilərin qonadtrop hormonlarının yumurtalıqların ovulyator fəaliyyətinə  ipsilateral təsiri tədqiq edilmişdir; Naxçıvan MR şəraitində kənd təsərrüfatı heyvanlarında və quşlarında parazitlik koksidilərin fizioloji göstəricilərə təsiri  öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Qonadların asimmetriyasının heyvanların məhsuldarlığına təsiri. J.Zootexniya, Moskva, 1993

2. İnəklərin çoxalma funksiyalarının güclənməsində Belamizol və sulfaqonun  təsiri. J.Zootexniya, Moskva, 1993

3. Mikroelementlərin orqanizmdə fizioloji rolu, Bakı, 2004, Metodik vəsait

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların sarkosporidiozu// АМЕА Зоолоэийа Институтунун ясярляри XXYIII жилд, Бакы, Елм,2006

5.Asiya muflonu və bezoar keçisinin Azərbaycanda qoronma strategiyası. Kitab, Naxçıvan:Əcəmi, 71 s.

6. Нахчыван МР   шяраитиндя ирибуйнузлу щейванларын коксидилярля йолухмасынын йаш вя мювсцмдян асылылыг динамикасы// АМЕА Нахчыван Бюлмяси, Хябярляр, Тябият вя техники елмляр серийасы,Нахчыван, Туси, 2008, №  2.

7. Naxçıvan MR şəraitində buzov və düyələrdə eymeria növlərinin  yayılışı// Kafkas Univерситети Vetеринер Фakцлтяси Дerэиси 15 (6) Kars, Turkiyя, 2009 

8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında  bəzi ev quşlarında  Sarcocystis növlərinin yayılışı// Карс Кафкас Цниверситети Ветеринер Факцлтеси дерэиси, Карс, 2010, 16 (5)

9. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində iribuynuzlu heyvanların eymeriozunun yaş və mövsümdən asılılıq dinamikası// Ж. Ветеринария, 20012, № 2

10. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində keçilərdə Sarcocystis növlərinin yayılışı// Harran Univ. Vet. Fak. der.  Şanlı Urfa – Turkey, 2012

11.Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qoyunlarda sarkosporidiozu //Вестник Алтайского Аграрного Университета, 2012, № 4, вып. 90

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti
Digər fəaliyyəti  AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər jurnalının redaksiya heyətinin üzvü; Azərbaycan Zoologiya cəmiyyətinin üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 36) 5450502 
Mobil tel. (+994 50) 3205220
Ev tel. (+994 36) 5451360
Faks  
Elektron poçtu i_memmedov68@mail.ru