Qasımov Aqil Qadir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Babək rayonu, Zeynəddin kəndi  
Təvəllüdü 24.12.1973  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2413.01

Entomologiya

Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən cücülər və onların entomofaqları 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan MR-da çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən 4 dəstəyə, 23 fəsiləyə və 50 cinsə mənsub olan 59 növ zərərverici aşkar edilmişdir. Bunlardan 24 dominant növün bioekoloji xüsusiyyətləri, təsərrüfat əhəmiyyəti, bölgə üzrə yayılma qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Aşkar edilmiş zərərvericilərdən 4 növü-Phyllobius oblangusL.-Meyvə zunburunu,Ph. maculicornisGerm.-Yarpaq uzunburunu,Hoplocampa minuta hirst.-Qara gavalı işarçısı,H. flavaL.-Sarı gavalı mişarçısı Azərbaycan faunası, 25 növü isə Naxçıvan MR faunası üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir. İlk dəfə olaraq Naxçıvan MR-də 14 növ ciddi zərərvericinin sayının biotənzimlənməsində 56 növ entomofaqın (34 növ parazit və 22 növ yırtıcı) fəaliyyət göstərdiyi aşkar edilmişdir. Entomofaqlardan 5 növüMacrocentrus ancylivorus Roh.,Praspatella peniciosiTow.,Dermestes bicolorT.,D aterL.,D. undulatusBrahm)- Azərbaycan faunası və 4 növü (Apanteles solitariusRatz.,Aphytis procliaWek.,Colosoma inguisitorGej.,Dermestes lardariusL.) isə Naxçıvan MR faunası üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir. İlk dəfə olaraq, parazit və yırtıcılardan 13 növünün (Bracon hebetorSay.,
Apanteles solitariusRatz.,Macrocentrus ancyliviorusRoh.,
Nythobia armillataGrav.,Scambus alobataGrav.,Ageniaspis fuscicollisDalm.,Paralitomastix varicornisNees.,Perisierola qallicolaKieff.,Adalia bipunctataL.,Chilocorus bipustulatus

L.,

Calasoma sycophantaL.,Dermestes lardariusL.,Chrysopa carneaSteph.) bioekoloji xüsusiyyətləri, fenologiyası, zərərvericilərin biotənzimlənməsində onların rolu, parazit-sahib münasibətləri, təsərrüfat əhəmiyyəti geniş öyrənilmiş, onlardan zərərvericilərə qarşı bioloji mübarizədə istifadə edilməsinin mümkünlüyü məqsədəuyğun hesab edilmişdir.Aşkar edilmişdir ki, entomofaqlar əlavə olaraq şəkərli maddələrlə, bitki nektarı və şirələr ilə qidalandırıldıqda, onlarda yumurta qoyma prosesi güclənir, dişi fərdlərin cinsi məhsuldarlığının yüksəlməsinə, parazit və yırtıcıların biotənzimləyici fəallığının artmasına səbəb olur. Bu məqsədlə də zərərvericilərin sayının tənzimlənməsi məqsədi ilə bağlara entomofaqların cəlb edilməsində, nektarlı bitkilərin (şüyüd, qarayonca, xaşa, yerkökü və s.) rolu qiymətləndirilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Энтомофаги-биорегуляторы вредителей косточковых плодовых культур в условиях  Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки, Махачкала, 2008, № 4. c. 54-57.
  2. Təsərrüfat əhəmiyyətli entomofaqların bioekoloji xüsusiyyətləri. // AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası, 2009, №1-2.s. 131-135.
  3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının çəyirdəkli meyvə zərərvericilərinin növ tərkibi və onların zərər verdiyi bitkilər // Azərbaycan  Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. II cild. Bakı: Elm, 2010, s. 289-294.
  4. Parlatoria oleae Colve və Diaspidiotus marani Zahr. (Homoptera, Diaspididae) növlərinin morfoloji və bioekoloji xüsusiyyətləri haqqinda // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 4, s.208-213
  5. Adalia bipunctata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Coccinellidae) növünün bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, cild 7, № 2, s. 232-237
  6. Naxçıvan Muxtar Respublikasi faunasinin sincabaoxşar güvələri (Yponomeutidae) və onlarin parazitləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, cild 7, № 4, s.198-203
  7. Tumlu meyvə ağaclarının zərərverici həşəratlarının növ tərkibi və bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, cild 8, № 2, s. 192-198.
  8. Naxçıvan Muxtar Respublikası faunasının sincabaoxşar güvələri (Yponomeutidae) və onlara qarşı mübarizə tədbirləri // Buklet, AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu. Naxçıvan, 2012, 10 s.
  9. Bioloji mübarizə üsulunda istifadə edilən entomofaqların bioekoloji xüsusiyyətləri mövzusunun tədrisi metodikası // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2012, № 3, s.101-105
  10.  Чешуекрылые вредители плодовых насаждений Нахчыванской AP Азербайджана. Материали за X международна Научна Практична Конференция «Настоящи изследвания и Развитие-2014» 17-25 януари, 2014 Том 22 Биологии София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014 с. 51-56 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  6 saylı Culfa-Babək seçki dairəsinin 4 saylı məntəqə seçki komissiyasının sədri

Tələbə Qəbul Dövləd Komissiyasında imtahan rəhbəri.  

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 36) 545099 
Mobil tel. (+994 50) 6646070  
Ev tel. (+994 36) 5419674  
Faks  
Elektron poçtu aqil_qasimov24@mail.ru