Məhərrəmov Mahir Musa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şahbuz rayonu, Keçili kəndi 
Təvəllüdü 08.01.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2413.01

Entomologiya

Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimiləri (Hymenoptera, Apoidea)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

7

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının arıkimilər faunasında 7 fəsiləyə, 53 cinsə mənsub olan 335 növ aşkar edilmişdir. 77 növ arıkimi Azərbaycan, 146 növ isə Naxçıvan MR faunaları üçün ilk dəfə göstərilmişdir. Arıkimilərin 7 əsas landşaft tipi üzrə paylanmasının qanunauyğunluqları, bölgənin relyefinə və təbii-coğrafi şəraitinə görə kəskin fərqlənən 4 yüksəklik zonası üzrə yayılması tədqiq edilmişdir. Arıkimilərin qida mənbəyini ərazinin 37 fəsiləsinə, 106 cinsinə mənsub olan təxminən 373 entomofil bitki növü təşkil edir. Faunanın ekoloji-faunistik təhlilinin nəticələrinə əsasən, arıkimilər bölgə florasında zəngin növ müxtəlifliyi ilə fərqlənən fəsilələrə -Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae

və s. üstünlük verdikləri aşkar edilmişdir. Faunada oliqolekt qidalanma xüsusiyyətinə malik növlərə nisbətən polilekt arıkimilərın üstünlüyü müəyyən edilmişdir, monolekt arıkimi növünə rast gəlinməmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. К познанию фауны пчелиных семейства Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) Нахчыванской Автономной Республики, Азербайджан // Кавказский энтомологический бюллетень. Ростов на Дону, 2007, т. 3, вып. 2., с.251-256.
  2. Новые данные по фауне пчел рода Andrena Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Andrenidae) Нахичеванской Автономной Республики // Кавказский энтомологический бюллетень., Ростов на Дону, 2009, т. 5, вып. 1, с. 121-126
  3. К изучению пчелиных рода Osmia Panzer, 1806 (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана / XII Международная конференция: Биологическое разнообразие Кавказа (г. Махачкала 4-7 ноября 2010 г.). Махачкала, 2010, с.276-278.
  4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Megachilidae (Insecta, Hymenoptera, Apoidea) fəsiləsinin arıkimiləri // AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası, 2010, №1-2, s. 87-93
  5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Colletidae fəsiləsinin (Insecta, Hymenoptera, Apoidea) arıkimiləri // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin  əsərləri, II cild. Bakı: Elm, 2010, s. 469-472
  6. Arikimilərin təsərrüfat əhəmiyyəti və qorunması // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, cild 7, № 4, s.194-197
  7. К изучению пчелиных рода Anthophora (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) Нахчыванской Автономной Республики / Горные экосистемы и их компоненты. Матер. междун. конфер. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007, ч. 1, с.38-41.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7126590 
Ev tel. (+994 36) 5450798 
Faks  
Elektron poçtu mahir_maherramov@mail.ru