Bayramov Loğman Əhəd oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şahbuz rayonu, Yuxarı Remeşin kəndi 
Təvəllüdü 1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Univerciteti 
Elmi dərəcəsi Aqrar elmi üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma sort və formalarının genofondunun toplanılması və qiymətləndirilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Naxçıvan MR ərazisində almanın 104 sort və formasının yayıldığı müəyyən edilmiş. Ilk dəfə alma genofond bağı salınmış, 22 forma aşkar edilmiş, 14 sort introduksiya edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sortlarının öyrənilməsi və genofondunun tədqiqi // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2006, № 3-4, s. 155-156
  2. Talıbov T.H, Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən yay alma sortlarının tədqiqi // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2007, № 4-5, s. 47-49
  3. Bayramov L.Ə, Sadıqov Ə.N. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formalarının fenologiyası // Azərbaycan Aqrqr Elmi, 2008, № 4-5, s. 61-62
  4. Байрамов Л.А. Продуктивность местных сартов яблони в условиях Нахчыванской Автономной Республики //Садаводство и виноградарство.2009, №3, с. 34-37
  5. Байрамов Л.А. Исследование биология развития некоторых аборигенных сортов яблони /Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Международная научно-практическая конференция. Москва, 2009, т.1, с. 38-42
  6. Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma meyvələrinin saxlanılma müddətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 2, s. 146-150
  7. Bayramov L.Ə. Naxmıvan Muxtar Respublikasında Alma bitkisinin genetik ehtiyatları // AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi əsərləri, II Cilid, Bakı, 2010, s. 232-237
  8. Bayramov L.Ə. Alma genofond bağının salınması, sort və formaların aqro-bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi // Gəncə regional elmi mərkəzi, Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə, “Elm” nəşriyyatı, 2011, № 43, s. 3-5
  9. Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən alma sort və formaları meyvələrinin keyfiyyət göstəriciləri // AMEA Mərkəzi Nəbatat bağı,  2011, cilid IX, s. 116-122
  10. T.H.Talıbov, L.Ə.Bayramov Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu (Kitab)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 36) 5414726 
Faks  
Elektron poçtu bayramov-logman@mail.ru