Fətullayev Pərviz Ülkər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Babək rayonu, Cəhri kəndi 
Təvəllüdü 10 may 1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Leninqrad Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


3103.04

Seleksiya və toxumçuluq

Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin öyrənilməsinin seleksiyada əhəmiyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda  yumşaq buğdanın 4 növmüxtəlifliyinə aid 497 sort numunəsindən ibarət genofond yaradılmış, suvarma şəraitin­də onların morfoloji, bioloji, təsərrüfat və aqrotexniki xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir.

Muxtar Respublika şəraitində ilk dəfə olaraq yumşaq buğda nü­mu­nələrinin qışadavamlığı öyrənilmiş, Graecum (19), Lutescens (22), Erythrospermum (17) və Ferrugineum növmüxtəlifliyinə aid 3 yüksək qışadavamlı sort nümunələri müəyyən edilmişdir.

 Muxtar Respublika şəraitində yumşaq buğda nümunələrinin qu­raqlığa davamlığı öyrənilmiş və 31 nümunənin quraqlığa da­vamlı olduğu aşkar edilmişdir.

Nümunələrinin xəstəliklərə, ziyanvericilərə qarşı davamlılığı qiy­mətləndirilmiş, pas xəstəliyinə davamlı 73, bərk sürmə xəstəliyinə da­vam­lı 58 və zərəvericilər tərəfindən nisbətən az zədələnən 60 nümunə seçilmişdir.

Nümunələrin məhsuldarlığı və məhsuldarlıq elementləri dəqiq- ləşdirilmiş, standart sort­lardan müsbət fərqlənən Graecum növ­müx­təlifliyinə aid 28, Lutescens növmüxtəlifliyinə aid 24, Erythros­pe­r­mum növmüxtəlifliyinə aid 44, Ferrugineum növmüx­təlifliyinə aid isə 6 yüksək məhsuldar sort nümunələri aşkar edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
 1. Naxçıvan MR şəraitində arpa bitkisinin seleksiyasının perspektivləri. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2006, № 1-2, s. 74-76 Naxçıvan MR şəraitində suvarılan payızlıq əkinlərdə buğda nümunələrinin tədqiqi. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2006, № 3-4, s. 150-151
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində payızlıq yumşaq buğda nümunələrinin qışadavamlılığının öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2007, № 1-3, s. 216-218
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğdanın əsas və təhlükəli zərərvericiləri. Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, № 2, s. 174-178
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda kolleksiyasının dən keyfiyyətinin öyrənilməsi. Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 4, s. 111-117
 5. Səpinin müddətinin yumşaq buğdanın qışadavamləğına və məhsuldarlığına təciri. Dağstan DPU xəbərləri, təbiət və texniki elmlər, 2009, №1 (6) s. 82-85
 6. Payızlıq buğda əkinlərində əsas alaq bitkiləri və onlarf qarşı mübarizə tədbirləri. Sankt-Peterburq DAU xəbərləri, 2009, №14 s. 43-46
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yumşaq buğda dunya kolleksiyasının sort nümunələrinin ğyrənilməsi. Volqaqrad Dövlət Uni. Birinci beynəlxalq Bekkerov günləri, 2010, I C, s. 228-231
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində bərk buğdanin (T. durum Desf.) seleksiyasi üçün başlanğıc materialların seçilməsi.Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2011, № 4, s. 143-148
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ətirli tütün sortlarida su çatışmamazlığının öyrənilməsi. I elmi- praktiki beynəlxalq konfrans. “ Elmi diskusiya: Müasir dövrdə innovasiya” Moskva, 2012, 1 T, s. 180-184
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Triticum aestivum L. ilkin materialın secilməsi. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans “Hava şəraitindən asılı olaraq mədəni bitkilərin məhsuldarlığı”Novosibirsk DAU, 2012, s. 143-147
 11. Naxcıvanda bəbir haqqında ilkin əsaslı məlumat.Berin Şveçariya, payız, 2012, № 57, с. 33
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində bərk buğdanin əsas zərərverici və xəstəlikləri.Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, cild 8, № 4, s. 154-161
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində arpa sort nümunələrinin öyrənilməsi.Yemcilik kafedrasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Elmi əsərlər toplusu, Sankt-Peterburq, 2013, с. 245-249
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Triticum durum Desf. hibridlərinin (F6) öyrənilməsi.Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, cild 9, № 2, s. 131-137
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəraitində Bərk Buğda (Triticum Durum Desf.) Hibridlərinin (F7) Yerə Yatmaya Qarşı Davamlığının Öyrənilməsi. Naxçıvan: Tusi, AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2013, cild 9, № 4, s. 152-160
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 6876835 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu p_fatullaev@mail.ru