Seyidzadə Günel Mirhəşim qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 31.05.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


06.01.09

Bitkiçilik

Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində əsas becərmə amillərinin ətirli tütün sortlarının bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

 

 

6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun təcrübə sahəsində, suvarma şəraitində, əsas becərmə amillərinin ətirli tütün sortlarının (Samsun-155, Zaqatala-Dübeki və Amerikan-2) morfoloji, bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinə təsiri müqayisəli şəkildə öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 70 x 25 sm qida sahəsində Fon (P120K100) + N60 variantında Samsun-155 sortunun məhsuldarlığı nəzarət variantı ilə müqayisədə (üç ildə orta hesabla) 9,2 s/ha; Zaqatala-Dübeki sortunda 4,4 s/ha; Amerikan-2 sortunda isə 5,7 s/ha artıq olmuşdur. Samsun-155 sortunda I-II əmtəə növ çıxımına görə ən yüksək göstərici üç ildə orta hesabla 70 x 25 sm əkin sxemində Fon+ N45 variantında 88,3% (I növ 38,5 %, II növ 49,8%); Zaqatala-Dübeki sortunda 70 x 20 sm əkin sxemində Fon+N45 variantında 85,7 % (I növ 29,5 %, II növ 56,2 %); Amerikan-2 sortunda isə 70 x 20 sm əkin sxemində Fon+ N45 variantında 82,1 % (I növ 27,0 %, II növ 55,1 %) qeydə alınmışdır. İlk dəfə olaraq Muxtar Respublika şəraitində qida sahəsindən və azot gübrəsinin normalarından asılı olaraq çiçək qrupunun vurulmasının (25, 50% olduqda) Samsun-155 sortunun məhsuldarlığına, əmtəə növ çıxımına və kimyəvi tərkibinə təsiri öyrənilmiş və müəyyən olunmuşdur ki, qida sahəsindən asılı olaraq çiçək qrupunun vurulması məhsuldarlığı müəyyən qədər aşağı salmasına baxmayaraq məhsulun əmtəə növ çıxımına müsbət təsir edərək (I-II növ) 6,2% artırmışdır. Azot gübrəsi verilən variantda isə daha yüksək əmtəə növ çıxımı çiçək qrupunun 25% vurulduğu variantda Fon+N45gübrə normasında (I-II) 89,9% qeydə alınmışdır. Çiçək qrupunun vurulması məhsulun keyfiyyət göstəricisinə də müsbət təsir edərək şmuk ədədini (0,93- dən 0,98-ə qədər) artırmış, nikotinin ümumi faizini isə aşağı salmışdır
Elmi əsərlərinin adları 1. G.M.Seyidzadə. Azot gübrəsinin müxtəlif dozalarının ətirli tütün sortlarının məhsultarlığına təsiri. Dağıstan DPU. Təbiət və dəqiq elmlər. № 4, 2009, s. 34-38

2. G.M.Seyidzadə. Qida sahəsi və mineral gübrə dozalarının Amerikan-2 ətirli tütün sortunun yarpaq sahəsinə və məhsuldarlığına təsiri. Volqoqrad DU. Birinci beynəlxalq Bekkerov günləri, (27-29 may, 2010), Cild 1, Volqoqrad, 2010, s. 173-175

3. G.M.Seyidzadə. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində ətirli tütün sortlarında su qıtlığının öyrənilməsi. Beynəlxalq konfrans. “Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate change” Bakı, Elm, 2011, s. 196-197

4. P.Ü.Fətullayev, G.M.Seyidzadə. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində Triticum aestivum L. Növünün seleksiyası üçün ilkin materialın seçilməsi. Beyləlxalq elmi praktiki konfrans (Novosibirsk, iyul 2012) s.143-147

5.Seyidzadə G.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tütün altındaki boz torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətləri və azotun dinamikası. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. cild 8, № 2, Naxçıvan, Tusi, 2012, s 120-126.

6. Seyidzadə G.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasi şəraitində qarğıdalı bitkisinin geniş yayılmış zərərvericiləri. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 8, № 4, Naxçıvan, Tusi, 2012, s.162-168

7. Seyidzadə G.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində qarğıdalı bıtkisinin əsas xəstəlikləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. cild 9, № 4, Naxçıvan, Tusi, 2013, s.161-167.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Naxçıvan Tibb Texnikomu

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurlar İnstitutu, AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 36) 5450199 
Mobil tel. (+994 51) 5161044 
Ev tel. (+994 36) 5457083 
Faks  
Elektron poçtu g_seyid@mail.ru