Abdıyeva Rəna Təhməz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 14.09.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

03.00.05

Botanika

Мозаичность растительного покрова солончаковых пустынь Гобустана

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29


4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan  üçün birinci dəfə səhraların horizontal strukturun öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

 1. Применение картографирования для оценки видов Красного списка флоры Азербайджана// AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Cild. XXXVII, Bakı, 2008. (В.М. Али-заде)
 2. Azərbaycanın bitki örtüyü. Dövlət və Xəritəçəkmə tərəfindən çap olunmuşdur (1:600 000).2007.(Hacıyev V.J.)
 3. Международный природоохранный статус и инновационный подход к сохранению приоритетных эндемичных растений Азербайджана.//( В.Фарзалиев, В.Али-заде, Э.Алирзаева)
 4. Мозаичность растительного покрова в некоторых пустынных фитоценозах Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Cild.XXXII, Bakı, 2012
 5. Azərbaycanın respublikasının Qırmızı Kitabı (Nadir və kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri). Azərbaycanın respublikasının Qırmızı Kitabı, II-nəşr, Bakı-2013
 6. Azərbaycanın arid və yarım-arid qış otlaqalrının muasir vəziyyəti. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Cild.XXXV, Bakı, 2013.
 7. Характеристика микрогруппировок солончаковых пустынь в некоторых районах Азербайджана. “Azərbaycan Aqrar Elmi”, №1-2, Bakı, 2013
 8. Современное состояние кустарничково-сведовых сообществ в некоторых районах Азербайджана. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Cild.XXXIV, Bakı-2014
 9. Red list of the endemic plants of Caucasus (Armeniya, Azerbijan, Georgia, Iran, Russia, and Twrkey). P.O. Box 299, USA/ Copyright 2014 by Missouri Botanical Press.
 10. Фитоценотическая  характеристика некоторых высокогорных луговых ассоциаций Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)
 11. Фитоценотическая характеристика луговой ассоциации Phleum pratense+Tripholium pratense Загатальского района Азербайджана// AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Cild.XXXIV, Bakı-2014
 12. Онтогенетическая структура и состояние редкого, эндемичного вида Iris acutiloba C.A.Mey. “İnsan və biosfer”, c.X, Bakı. 2015.(Мехтиева Н.П., Али-заде В.М. и др.)
 13. Фитоценотическая характеристика местообитаний некоторых редких видов Губинского массива Большого Кавказа. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. cild.XXXV. Bakı. 2015. (Мехтиева Н.П.,Дадашова А.Г. и др.)
 14. Характеристика некоторых редких и реликтовых видов Ленкоранской зоны// Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 12-13 may 2016-cı il, Gəncə, 2016. (Мехтиева Н.П., Османова Г.О., Сафаров Г.М.)
 15. Онтогенетическая структура и состояние ценопопуляций некоторых редких и эндемичных видов Азербайджана. “Современные проблемы медицины и естественных наук” сборник статей международной научной конференции, выпуск Йошкар-Ола . Россия. 2016. (Дадашева А.Г., Османова Г.О., Али-заде В.М., Мехтиева Н.П.)
 16. Инвазивные виды в Азербайджане. Академический журнал Западной Сибири, №1,(62), т.12, 2016
 17. Редкие эндемичные и исчезающие виды Азербайджана: их биоразнообразие, сохранение и интродукция. (Али-заде В.М., Мехтиева Н.П., Османова Г.О.)
 18. Ontogenetic Struktur and Evaluation the status of cenopopulations of of rare species of Azerbaijan:Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. Plant Conservation and the Substainable Development Goals//Confrance Program and Book of abstraction. June 28-29, 2016.(Rashad Salimov,Mehtiyeva N.Osmanova G.)
 19. Subalp meadows of northen part of the Lesser Caucasus of Azerbaijan. Innovative approaches to conservation of biodiversity. October 2-4. 2016. Baku.Azerbaijan.(Abdullayeva A.)
 20. Distribution of invaziv species in Azerbaijan flora. State of the Woprlds Plants Symposium,KEW Royal Botanikal Gardens, 25-26 May, 2017.P17.(R. Salimov, Nigar M.Q.)
 21. Инвазия и натурализация некоторых чужеродных видов в Азербайджане. Материалы V Междунар. научн. конф. «Изучение адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: » Ижевск. Россия. 6-8 сентября 2016. (Литвинская С.А., Байрамова К.Г.)
 22. Azərbaycanın Şimal-Qərb hissəsinin invaziv növləri. AMEA Bitanika institute və Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş Konfrans materialları. 20-21 iyun. Bakı. 2017.(Əminli N.M.)
 23. Adi pıtraqın (Xanthium strumarium L. )Quba və Xaçmaz rayonlarında yayıəlma qanunuyğunluqları və xüsusiyyətləri. AMEA Bitanika institute və Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş Konfrans materialları. 20-21 iyun. Bakı.2017 (Bayramova K.E.)
 24. Historical aspect of the flora invisibility of the north Western part of the Great Caucasus  .// “Xəbərlər” boilog. bölməsi.c.71.3.2016.(S.A. Litvinskaya)
 25. Мониторинг состояния растительности прикаспийской полосы Самур-Дивичинской низменности.// AMEA Bitanika institute və Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş Konfrans materialları. 20-21 iyun. Bakı.2017 (Асадова К.К., Мехтиева Н.П.)
 26. Xızı rayonunda meşə ekosistemlərində fitomüxtəlifliyinin öyrənilməsi AMEA Bitanika institute və Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş Konfrans materialları. 20-21 iyun. Bakı.2017 (Асадова К.К., Мехтиева Н.П., Abdullayeva A.Y., Nigər Mürsəl)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2009-2014-cu il Bakı Dövlət Universitetində, biologiya fakültəsində müəllimə.

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 2736423
Ev tel. (+994 12) 4321541
Faks  
Elektron poçtu Abdiyeva.rena@mail.ru