Qəniyeva Rəna Əhəd qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 13.05.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı03.00.02

Biofizika

Xloroplast tiolokoidlərində ilkin və bitişmiş qranların molekulyar-funksional təşkili.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

91
538
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Oksigenin ayrılması kinetikasının ölçülməsi yolu ilə  oksigen-ayıran sistemin tədqiqi. Fotosistemlərin koorporativ aktivliyi, xloroplast tilokoidlərində ilkin və bitişmiş qranların molekulyar strukturunun təşkilinin tədqiqi.            FSII-nin ağır metal,superoksid və onların produsentləri ilə zədələnməsi və sintetik,təbii protektorlarla müdafiəsinin tədqiqi.

Normal işıqlandırma  zamanı  yaşıllaşmadan bir neçə dəqiqə sonra FS2 mərkəzi ilə birləşən gizli H2O-Z  komponenti və FS1, FS2 aktiv mərkəzlərinin ilkin tilakoidlərinin quruluşu. O2-nin ayrılması yaşıllaşmadan 15-20 dəqiqə sonra müşahidə edilir və 3 cür induksiya əyrisinə malikdir.Xl a və Xl b-nin bütün formalarının O2-nin ayrılması ilə bağlı reaksiyalarda iştirak etməsi göstərilib. Bu mərhələdə tilakoidin oksigen ayıran zülal kompleksi əmələ gəlir.

Fotosintezdə yüklərin ayrılması və suyun parçalanması ilə əlaqədar olan supramolekulyar kompleksin ağır metallarla zədələnmə saytları müəyyən olunmuşdur. Donor tərəfdə hədəf Cd2+  Ni və Ca2+ üçün pH-dan asılı olaraq YZ və ya CaMn4-klasteri, akseptor tərəfdə isə Zn2+ Al3+, Mn2+, o cümlədən Co2+ və Ni2+ üçün QA və QBarasında olan saytı. Ağır metaların və oksidləşdirici stresin yaratdığı fotoingibirləşmə zamanı zədələnmiş tilakoid membranlarının stabilizasiyası və  təbii paraquat və sintetik antioksidantların təsiri.

Elmi əsərlərinin adları

1. Principe of photosynthetic membrane asemblage in green pants       Vroc Inter Synp on  Mineral Kutr and photosynthesis    Bulgaria p.5-13 1987. Ganiyeva R.A, Gasanov R.A., Bayramova S.A,Kurbanova I.M, Kurdov B.A., Dadasheva S.H.2. Сравнительная структурная и функ-циональная характеристика  одиночных и гранальных тилакоидов хлоропластов пшеницы Физиология и биохимия культурных                      растений., т. 20,№6 544-552., 1988 г  Р.Ганиева,   С.А.Байрамова, З.Ш.Алиев, Р. А.Гасанов.3. Влияние кинетина на кинетику переменой и замедленной флуоресценции при солевом стрессе у Trianea Bogodensis K    Физиология растений. БАН т ХУ111, № 1стр 73-78  1992, Р. Ганиева, Стоянов И.Г., Aллaхвердиев.

4. Effect of Polistimuline K on Maize (Zea Mays  L) seedlings pigment Apparatus Formation on the sodium chloride salinity. Turkish journal of    Botany v 21 , n5 p.253-257,1997,    Ganiyeva R.A, Allahverdiev S.R., Bairamova S.A.

5. Effect of salt stress and syntethic hormone Polistimuline K on the of Cotton(Gossyplim hirsutum) TUBITAK,v.22, N4, p.217-221,1998. Ganiyeva R.A, Guseinova N.B., Allahverdiev S.R.

6. Фотосинтетическая мембрана стабилизиро-ванная полистимулином К в условиях действия хлорида натрия Физиология и биохимия культурных растений, 2007, т. 39, с. 303-310., Р. Ганиева, Курбанова И.М.

7. Effect of extract from seabuckthorn leaves on delayed fluorescence of chlorophyll in wheat seedlings treated by Ca and Co ions   Journal of Enviromental Biology (India),30(6), 1055-1058, 2009  Ganiyeva R.A, Bayramova S.A, Novruzov E.N., Kurbanova I.M., Gasanov R.A.

8. Molecular operation of metals into the function and state of photosystemII Third International Symposium on Metallomics, V3, N12, 2011,P 1255-1386., Munster, Germany Ganiyeva R.A, Gaziyev A, Bayramova S.A, Novruzov E.N., Kurbanova I.M., Gasanov R.A.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Biofizika cəmiyyəti.

2.Botanika cəmiyyəti.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Əsas elmi nailiyyətlərinə görə 1973, 2007, 2011-cil illərdə mükafatlandırılıb
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu