Mövsümova Nuri Vaqif qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 21.08.1983
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Duzdağ ərazisinin bitkiliyi və onun istifadə imkanları 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

7


13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Duzdağ ərazisinin flоrа və bitkiliyinin ətrаflı tədqiqi nəticəsində, burаdа 61 fəsilə, 189 cinsə аid 318 növün yаyılmаsı müəyyən еdilmişdir. Ərаzidə 18 fəsilə və 27 cinsə аid оlаn 34 növün nаdir və məhvоlmа təhlükəsində оlmаsı müəyyənləşdirilmiş və qırmızı siyahıya uyğun qiymətləndirmə aparılmışdır. O cümlədən, regionda yayılan bəzi dərman bitkiləri (Daucus carota L., Capparis herbaceae Willd., Salvia limbata C.A.Mey. və Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Smith.) fitosenoloji qiymətləndirilmiş və ehtiyatları hesablanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Ибадуллаева С.Д., Аббасов М.Я., Алиева - Мовсумова Н.В.Дикорастущие эфиромасличные и пряно-ароматические растения семейство Apiaceae во флоре Азербайджана //Сборник научных трудов по овощеводству и бахчеводству, Москва, 2009, стр. 201-204.

2. Movsumova N.V., Ibadullayeva S.J., Sultanova S.R. Some Rare Species of family Apiaceae of Nakhichivan AR, Azerbaijan //Material of IV International Young Scientist conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Odessa: Pech. dom, 2009. p.52.

3. Ибадуллаева С.Д., Мовсумова Н.В., Шахмурадова М.Д., Мамедли Т.Б. Эфирномасличность некоторых видов семейства Apiaceae во флоре Азербайджана //Российский Фитотерапевтический сьезд. Приложение к журналу «Традиционная медицина» Москва, 2010, стр. 134-139.

4. Mövsümova N.V. Naxçıvan MR Duzdağ ərazisinin efemer və efemeroidləri. Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin elmi əsərləri, I cild, 2010, səh. 112-117.

5. Ибадуллаева С.Д., Мовсумова Н.В., Сеидов М.С., Мамедли Т.Б., Шахмурадова М.Д. Структура ценопопуляций и урожайность вида Daucus carota L. (Apiaceae Lindl . ) во флоре Азербайджана. Растительные ресурсы. Санкт-Петербург: Наука. 2010, вып. 3, стр. 44-50.

6. Ibadullayeva S. J., Mamedova S. E., Sultanova Z.R., Movsumova N.V., Jafarli I.A. Medicinal plants of Azerbaijan flora used in the treatment of certain diseases. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2010, Vol. 4(8), pp. 545-548.

7. Mövsümova N.V., Məmmədli T.B., Şahmuradova M.D., Sultanova Z.R., İbadullayeva S.C. Bəzi fitosenoloji komplekslərdə kəvər ( Capparis herbacea Willd.) bitkisinin populyasiyalarının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi. AMEA Genetik Ehtiyatlar Institutunun Elm Əsərləri, II cild, 2010, səh. 161-168.

8. Mövsümova N.V. Naxçıvan MR Duzdağ ərazisi florasının sistematik təhlili //“İnsan və Biosfer” (MAB, Yunesko) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri, Bakı-Təhsil, 2010, burax. 6, səh. 188-193

9. Mövsümova N.V. Naxçıvan MR Duzdağ ərazisində yayılmış bəzi yabanı qida bitkiləri. AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları, 2010, səh. 204-207.

10. Mövsümova N.V., İbadullayeva S.C. Duzdağ ərazisinin bitkilik tipləri və onların təsnifatı. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı. XXXI cild, 2011, səh. 67-72.

11. Ibadullayeva S., Movsumova N., Gasymov H., Mamedli T. Protection of some rare and endangered vegetable plants in the flora of the Nakhichevan AR. International Journal of Biodiversity and Conservation. 2011, Vol. 3(6), pp. 224-229.

12. Ibadullayeva S.J., Movsumova N.V., Najafzadeh M., Sadykova N., Askerova N.A., Shiraliyeva G.Sh., Aliyeva Sh.G. Wild plants used on food purposes //ANAS, Transactions of the International conference of dedicated to «Actual problems of the use of useful plants», Baku, 2011, pg. 47-52.

13. İbadullayeva S.C., Mövsümova N.V. Duzdağ fitosenoloji kompleksində Salvia limbata növünün populyasiyalarının qiymətləndirilməsi və məhsuldarlığı. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya elmləri), 2011, cild 66, № 1, səh. 106-111.

14. Mövsümova N.V. Naxçıvan MR Duzdağ ərazisində silindrvari süpürgəgülü ( Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Smith.) növünün senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsi. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı. XXXII cild, 2012, səh. 253-257.

15. Movsumova N.V., İbadullayeva S.C. Current state of the flora and vegetation of Duzdag territory. “Environmental changes and conservation of plant diversity” İnternational Conference. Baku-2013, pg. 57.

16. Ibadullayeva S.C., Nəcəf-zadə M.A., Mövsümova N.V. Bitkilərin latın adlarının yerli toponimlərdə istifadəsi. AMEA Botanika Institutunun Əsərləri, XXXIII cild, 2013, səh. 5-10

17. Qasımov H.Z., İbadullayevaS.C., Ələkbərov R., Mövsümova N.V., Əliyeva Ş.Q., Əhməd-zadə S.R., Əsgərova N.Ə., Şirəliyeva G.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan ənənəvi dərman bitkiləri və onların istifadə yolları. AMEA Botanika Institutunun Əsərləri, XXXIII cild, 2013, səh. 75-85

18. Piriyev M.Z. Mövsümova N.V. Naxçıvan Muxtar Respublıkasında yayılmış dağdağan - Celtis L. cinsinin növ tərkibi və onların yaşıllaşdırmada istifadə perespektivləri. AMEA Botanika Institutunun Əsərləri, XXXIII cild, 2013, səh. 33-38

19. Ibadullayeva Sayyara, Aliyeva Shahla, Ahmedzade Sabina, Asgerova Naila, Movsumova Nuri, Mammadova Hasrat, Shiraliyeva Gulnara. Arrangements for Analysis and Protection of Some Food and Economical Significance of Rare and Threatened Species in about of Absheron, Azerbaijan Republic. International Journal Of Agriculture Innovations And Research, 2014, vol.2, Issue 4, p. 567-570.

20. İbadullayeva S.C., Nasibova G.M., Movsumova N.V. Phytosenology assessment of melilotus Adans types in bozgyr plateau. ANAS, Proceedings of the Institute of Botany, XXXVII, 2017, pg. 58-63

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 4918515
Ev tel. (+994 12) 5394307
Faks  
Elektron poçtu movsumovanuri@yahoo.com