Ağayev Səyyad İsaq oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Kubın kəndi 
Təvəllüdü 25.04.1976
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


5302.01

Ekonometriya

Vergidən yayınma risklərinin modelləşdirilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18


5


8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin  paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir 
Elmi əsərlərinin adları 1. Risklərin qiymətləndirilməsi modelləşdirilməsinin bəzi məsələləri // AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 26 may 2010, səh.116-119.

2. Qiymətlərin dəyişməsinin vergi daxilolmalarına təsi-rinin ekonometrik qiymətləndirilməsi  // “Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika konfransı,  24 noyabr 2010, BDU, səh.113-120, (həmmüəllif Y.H. Həsənli)

3. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin statis-tik göstəricilərinin paylanmasının statistik qiymətlən-dirilməsi // “İpək Yolu”, Beynəlxalq elmi jurnal, №1, 2011, səh. 53-59, (həmmüəllif Y.H. Həsənli)

4. Анализ распределений  показателей деятельности налогоплательщиков // Сб. статей 11-ой Межд. научно-практич. Конф.  «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности», 27–29 апрель  2011, Санкт-Петербург,  “Высокие технологии, oбразование, промышленность”, т.2, cтр.50-56, (соавтор Я.Г. Гасанлы)

5. Sadələşdirilmiş vergi  ödəyicilərinin göstəricilərinin statistik təhlili // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası doktorantlarının elmi konfransının materialları, may 2011,  səh. 30-33.

6. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin audit məqsədi ilə vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi // AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş ”Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu”  Beynəl-xalq elmi-praktiki konfransın materialları, 24-25 noyabr 2011,  səh. 461-464.

7. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin paylanma qanunu və vergidən yayınma riski // "Azərbaycanın vergi jurnalı", № 2,  2012, səh.177-194.

8. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin vergi bəyannaməsi göstəricilərinin paylanmasının qiymətləndirilməsi // “İpək Yolu”, Azərbaycan Universitetinin elmi jurnalı, №2, 2012, səh. 67-73. (həmmüəllif Y.H. Həsənli)

9.Cтатистический анализ товарооборота налогоплательщиков // “Аграрная экономика” Ежемесячный научный журнал, Республика Беларусь, г. Минск,  № 10, 2012, стр.64-67.

10. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinə vergi hesablanması // “AMEA-nın Xəbərləri, Elm və innovasiya seriyası”, 2012/3(11), səh.23-28.

11. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin dövriyyəsinin  paylanmasının qiymətləndirilməsi // “Gənc alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində keçirilmiş  “Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ  tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları”  adlı Gənc alimlərin elmi konfransının materialları, II cild, 25-27 iyul 2012, Bakı, səh.68-78.

12. ƏDV ödəyicilərinin göstəricilərinin reprezentativliyinin statistik təhlili // "Azərbaycanın vergi jurnalı", resenziyalı  elmi jurnal, №6, 2012, səh.159- 168. (həmmüəllif C.A.Abbasov)

13.Оценка рисков уклонения от налога при осуществлении аудита налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения // Вестник Воронежского Государственного Университета, научный журнал, серия: «Экономика и управление», №2, 2012, стр. 203-206, (сoавтор Иманов Р.А., Гасанлы Я.Г.)

14. Assessment of tax evasion risks for vat payers //  

Actual Problems of Economics№ 3 (153), 2014, pp. 487-495,  (col. author Hasanli Yadulla)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Bakı Dövlət Universiteti (”Ekonometrika” və “Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi” fənni)
  2. 2012-2013-cü tədris ilində Azərbaycan Universiteti (Ümumi iqtisadiyyat kafedrası 0,5 ş.v. müəllim. “Statistika” fənni);
  3. 16 sentyabr 2013-cü il tarixindən Milli Aviasiya Akademiyası (“Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında 0,5 ş.v. müəllim. ”Ekonometrika”, “Makroiqtisadiyyat” və “Beynəlxalq biznes” fənləri);
  4. 2014–hal hazıradək: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC Biznes Məktəbində “Biznes statistikası”, “Beynəlxalq maliyyə” və “Qlobal mühitdə biznes” fənlərini tədris edir).
Digər fəaliyyəti 
  1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun (EİF-2011-1(3)-82/76/5-M-77) nömrəli qrantında icraçı kimi iştirak edib.
  2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən 2013-cü il üçün elan olunmuş elmi-tədqiqat layihələri üzrə müsabiqəsinə təqdim olunmuş “Neft-qaz ehtiyatlarının istismarının dayanıqlı inkişafa  təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə layihə icraçısıdır.
  3. “Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers” adlı monaqrafiya (i.e.d., prof. Y.H.Həsənli-həmmüəllif) Almaniyanın “LAMBERT Academic Publishing” nəşriyyatı tərəfindən çap olunub.   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392776 
Mobil tel. (+994 50) 3622575 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sayadagayev@mail.ru