Axundov Ələkbər Əsgər oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri  
Təvəllüdü 03.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Diferensial və inteqral tənliklər

Xətti hybrid sistemlərin idarə nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

53

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Xətti hybrid tənliklər sisteminin idarə və müşahidə olunmasını təmin edən bir sıra yeni zəruri və kafi şərtlər alınmışdır;
  2. Qeyri-xətti istilikkeçirmə tənliklərinin Li qruplar analizi vasitəsi ilə açıq termodinamik sistemlərdə dissipativ istilik struklarının yaranmasına aid alınmış bir sıra yeni elmi nəticələr;
  3. Müxtəlif tipli çoxsaylı (yüzlərlə) sensorların siqnallarının hamısına eyni zamanda və cari rejimdə bir adam tərəfindən gərginlik keçirmədən nəzarət etməyə imkan yaradan tamami ilə yeni tipli müşahidə sisteminin qurulmasının mümkünlüyü sübut edilmiş və bu sistemin qurulma yolu göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Поточечная управляемость линейных гибридных систем// Управляемые системы (Сибирское отделение АН СССР), Новосибирск, выпуск 16, 1977, 6с.
  2. Обзор некоторых результатов по теории линейных дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно производной//Matematicalcontroltheory. Banach center publications, vol.14, PWN-Polish scientific publishers, Warsaw, 1985, 10 p.
  3. Нелинейное уравнение теплопереноса – автомодельное в классе дифференцируемых граничных режимов/ Всесоюзная конференция «Негладкий анализ и его приложения к математической экономике». Тезисы докладов, Баку: Элм, 1991, с.91
  4. О локализации энергии в процессах с обострением, описываемых уравнением теплопроводности// Известия национальной АН Азербайджана, сер. физ.-тех. и мат. наук, №3-4, том XIX, Баку: Элм, 1999, с.24-28
  5. Математическая модель процесса теплопроводности-диффузии при отсутствии потока// Известия национальной АН Азербайджана, сер. физ.-тех. и мат. наук, №2, том XXIY, Баку: Элм, 2004, с.178-183
  6. Геометрическое решение проблемы одновременного слежения за показаниями многочисленных разнотипных датчиков. Баку: Элм, 2010, 256с.
  7. Точные решения уравнений из двухпараметрического семейства нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, эквивалентных уравнению Абеля II рода// Известия национальной АН Азербайджана, сер. физ.-тех. и мат. наук, №3 том XXXIII, Баку: Элм, 2013, с.18-26 (в соавторстве с Ахундовой Э.М.)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda, Azərbaycan Neft Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7581987 
Ev tel. (+994 12) 5382006 
Faks  
Elektron poçtu akhundov_a@rambler.ru