Axundova Elmira Məmmədəli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan,  Gəncə şəhəri 
Təvəllüdü 26.03. 1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət  Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə birgə təsvir olunan mexaniki sistemlərdə optimallaşdırma məsələlərinin həll üsulları                  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qazıma elektrik  intiqalında  keçid  proseslərinin optimallaşdırılması məsələlərində  optimal trayektoriyanı və  optimal  idarəni  təyin etmək üçün alqoritmlər və  proqramlar yaradılmışdır.

Qazıma kolonnasının  elastik, qeyri-xətti, eninə  rəqslərini  təsvir etmək üçün  Eyler-Laqranj  tənlıyi   şəklində yeni model  yaradılmıçdır.

Alınmış tənliklərin  qrup analizi aparılmış,onların qrup  simmetriyaları, alt cəbrlərinin  optimal  sistemi və dəqiq invariant  həlləri təyin  edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Ортимальное управление по быстродействию неоднородной системой бурового электропривода с распределенными параметрами // Вопросы нефтяной  технической кибернетики   (Сборник статей) Баку, 1976, с.131-138

2.Численный метод  расчета оптимального  по быстродействию управления в некоторой неоднородной системе с распределенными параметрами / / Вопросы математической кибернетики и прикладной математики. Выпуск III .  Баку: Элм,1978, с. 40-46

3.Однопараметрические группы симметрии одного нелинейного  гиперболического уравнения //   Вестник  Бакинского Университета. Серия  физико-математических наук, №2, 2004 г., с.71-77

4.Математическая  модель безударных поперечных упругих колебаний колонны бурильных труб // Доклады   НАН Азербайджана, 2006, т.LXII.№1.с.7-15

5.Симметрии уравнения вибраций колонны бурильныч труб //Известия НАН Азербайджана,серия физико- технических и математических наук,    том XXX,№3 2010,  с. 59-67

6.Определение значения неизвестной константы в уравнении вибраций  колонны бурильных труб   //Известия НАН Азербайджана, серия физико-технических и  математических наук,   том  ХХХ, №6, 2010, с.11-14

7.Точные решения уравнений из двухпараметрического семейства нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, эквивалентных  уравнению Абеля II рода  //  Известия НАН,серия физико- технических и   математических наук, том  ХХХIII,  №3, 2013, с. 18-26

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 20 il  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392776 
Mobil tel. (+994 50) 5417880 
Ev tel. (+994 12) 5382006 
Faks  
Elektron poçtu ema1948@mail.ru