Davudova Rəvanə İskəndər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba şəhəri 
Təvəllüdü 16.05.1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft  Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Obyektlərin optimal təsnifatı alqoritmləri və proqram kompleksinin işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

10

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Lamark, Popper, de-Frizin evolyusiya prinsiplərinə əsaslanan optimallaşdırma alqoritmlərinin təklif edilməsi

Ədədi əlamətləri ilə təsvir edilmiş obyektlərin avtomatik təsnifat məsələsinin optimal həllinin qurulması üçün müxtəlif evolyusion prinsiplərinə əsaslanan hesablama baxımdan səmərəli yeni alqoritmlərin təklif edilməsi, uyğun proqram vasitələrinin yaradılması

İstismarı zamanı qarşıya çıxan fəsadlara görə neft quyularının optimal təsnifatının qurulması məsələsinin həlli
Elmi əsərlərinin adları

1. Klaster analizi məsələsinin  həlli üçün yeni  alqoritm, onun yiğilmasının tədqiqi .AMEA-nın Məruzələri. №5, C. LXIV, 2008, səh.9-15.

2. Avtomatik təsnifat məsələsinin bir həll üsulu haqqinda. AMEA-nın Məruzələri. №6,  C. LXIV, 2008, səh.20-25.

3. Применение самоорганизующегося генетического aлгоритма в  одной задаче оптимальной классификации. Известия НАНА.Сер. физ.-тех и мат.  наук. Т.XXVIII, №3 , 2008. стр.35-40.

4. Эволюционный алгоритм для решения задачи автоматической классификации. Искусственный интеллект и принятие решений. Институт системного анализа РАН. № 4, 2009, стр. 74-79

5. Программная реализация эволюционного алгоритма решения одной задачи автоматической классификации. Международный журнал "Программные продукты и системы. НИИ РАН  «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ». № 1, 2010, стр. 20-23.

6. Эволюционный под-ход к решению одной задачи кластерного анализа. Матер. VII межд. научно-практичной конференции.  Сборник” Новости передовой науки”. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011, стр. 58-60.

7. Об одном подходе решения задач авто-матической классификации    Матер. научно-практической конференции «Перспективные разработки науки и техники» 07-15 ноября 2011 года. Польша, Прземисс. Сборник ”Новости научной мысли”.

8. Построение оптимальных кластеров  эволюционными вычислениями. SCM 2012. XV Межд. конф. по мягким вычислениям и измерениям. 25-27 июня, 2012 г. Санкт-Петербург. стр.250-252.

9. Cluster analysis : Some theoretical results and practical applications. Second International Conf. "Cluster Computing"  CC 2013 (Ukraine, Lviv, June 3-5, 2013). p. 94-98

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Rusiya Elmlər Akademiyası Rusnauka elmi cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti 1998-ci ildən etibarən  BDU, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrası 
Digər fəaliyyəti  TQDK ilə əməkdaşlıq
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5390942 
Mobil tel. (+994 50) 3301604 
Ev tel. (+994 12) 4320199 
Faks  
Elektron poçtu davudova-revana@rambler.ru