Əfəndiyev Qorxmaz Cavanşir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Qafan rayonu
Təvəllüdü 10.01.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Müxtəlif dillərin hərflərinin kompüter klaviaturalarında optimal yerləşdirilməsinə statistic yanaşma

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dövlət standartı kimi qəbul olunmuş Azərbaycan əlifbası həriflərinin kompüter klaviaturunda optimal düzülüşünün alınması

Elmi əsərlərinin adları

1. Babayev T.Ə., Bünyatov A.R., Əfəndiyev Q.C. və b. Hesablama texnikasının və eksperimentin riyazi nəzəriyyəsinin elmi tədqiqatlarda tətbiqi. Dərs vəsaiti. // Bakı, Elm, 1999 – 102s.

2. A.H.Hacıyev, Q.C.Əfəndiyev. Kompüter klaviaturunda Azərbaycan əlifbası hərflərinin standart düzülüşü haqqında // Azərbaycan MEA-nın xəbərləri, fiz.-tex. və riyaz. elmləri seriyası, 2002, T.12, № 2-3, s. 20-25.

3. Анализ факторов, влияющих на ис-ходы хирургического лечения гемор-рагических инсультов // Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2003, №4, s. 71-74

4. Г.Дж.Эфендиев. Статистический подход оптимального размещения букв алфавита на клавиатуре // Вестник ХНТУ, 2005, № 22, с. 360-363

5. A.H.Hacıyev, Q.C.Əfəndiyev. Kompüter klaviaturunda Azərbaycan əlifbası hərflərinin optimal düzülüşü // Azərbaycan MEA-nın məruzələri, 2005, № 3, səh. 12-17.

6. Эфендиев Г.Д. Статистический подход для определения оптимального размещения букв различных алфавитов на компьютерной клавиатуре // Науковi вicтi Iнституту менеджменту та економiки «Галицка академiя», №1 (11) – 2007, стр. 85-88

7. А.М.Аббасов, А.Г.Гаджиев, Г.Д.Эфендиев. Вероятностно-статистические методы нахождения оптимального расположения букв различных алфавитов на компьютерной клавиатуре // Azərbaycan MEA-nın məruzələri, 2008, № 2, səh. 55-61.

8. A.Abbasov, A.Hajiyev, G.Afandiyev. Statistical approach for an optimal placement of the letters of different alphabets on a computer keyboard // J. Applied and computational mathematics, Baku, 2009, vol. 8, № 1

А.Г.Гаджиев, Г.Д.Эфендиев О теоретическом и вероятностно-статистическом подходах определения оптимальной раскладки компьютерной клавиатуры // Проблемы управления и информатики, Киев, 2009

9. Построение прогностической модели безотказной работы субартезианских скважин // Вестник ХНТУ, 2015, № 3 (54)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
 1. 1996-2003: AAK və Dövlət Elm və Texnika komitəsinin qərarı ilə aspirant və dissertantlar üçün təşkil edilmiş "Hesablama texnikasının və eksperimentin riyazi nəzəriyyəsinin elmi tədqiqatlarda tətbiqi” kurslarının rəhbəri və aparıcı müəllimi
 2. 1997-1998, 2000-2001: Atatürk liseyi, informatika
 3. 2012-2013: FHN Akademiyası, informatika
 4. 2011-2013: Bakı Pedoqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu, informatika
 5. 2014-2016: Azərbaycan Universiteti
Digər fəaliyyəti 
 1. 1996-cı ildən: kompüter təlimlərinin təlimçisi
 2. "Hesablama texnikasının və eksperimentin riyazi nəzəriyyəsinin elmi tədqiqatlarda tətbiqi” (Bakı, 2009) kitabının müəllifi
 3. 2001-ci ildən: layihələrin idarə edilməsi kurslarının təlimçisi
 4. "Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları” (Bakı, 2006) kitabının müəllifi
 5. 2005: "Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramı (2005-2007-ci illər)” çərçivəsində informatika müəllimləri üçün "ECDL (European Computer Driving Lisence) Foundation” beynəlxalq təşkilatının proqramınz əsasən təşkil olunmuş kursların təlimçisi
 6. 2009-cu ildən: Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Öz biznesini başla və təkmilləşdir” proqramının təlimçisi
 7. 2010: Dövlət standartı kimi qəbul olunmuş Azərbaycan əlifbası hərflərinin kompüter klaviaturunda optimal düzülüşünün müəllifi
 8. Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Ukrayna, Belarus və Fransada keçirilmiş beynəlxalq elmi-texniki konfransların və seminarların iştirakçısı
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, B.Vahabzadə 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393869 
Mobil tel. (+994 50) 3349018 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

g.afandiyev@mail.ru, g.afandi@outlook.com