Əsədova Cəmilə Əbülfəz qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 06.03.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Boru nəql sistemlərində keçid proseslərinin tədqiqi və optimal idarə edilməsinin ədədi üsulları 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

10

 

 

2 -Science Citation Index 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1.Boru kəmərinin xətti hissəsində qeyri-stasionar rejimlərin qərarlaşması məsələlərinin tədqiq olunması və keçid proseslərinin qərarlaşma vaxtının bu proseslərin parametrlərindən asılılığının öyrənilməsi;

2. İdarəedici təsirlərin müxtəlif  funksiyalar (hissə- hissə kəsilməz, hissə- hissə sabit və s.) sinfindən götürüldüyü halda texnoloji xarakterli məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla keçid rejimlərinin optimal idarəetmə məsələlərinin müxtəlif qoyuluşlarının  tədqiq olunması;

3. İdarəedici funksiyalar və prosesin qurtarma zamanına nəzərən başlanğıc və cərimə məqsəd funksionallarının qradiyentlərinin komponentləri üçün müxtəlif funksiyalar sinfində düsturların alınması və bu düsturlardan istifadə etməklə ədədi həll alqoritmlərinin verilməsi;

4. Keçid proseslərinin optimal idarəedilməsi məsələlərinin həlli üçün riyazi və proqram təminatının işlənilməsi;

5. Boru kəmərinin xətti hissəsində keçid prosesinin aparılmasının optimal zamanının prosesin parametrlərindən, mümkün idarəetmə siniflərindən və idarəedici təsirlər və faza dəyişənləri üzərinə qoyulan məhdudiyyətlərdən asılılığının keyfiyyət analizinin aparılması;

6 Bloklar arası ayrılmayan sərhəd şərtli  blok strukturuna malik olan diskret  sisteminin həllinə ədədi yanaşmanın  təklif edilməsi;

7. Ayrılmayan sərhəd şərtli üç nöqtəli diskret bir-birindən asılı olmayan tənliklər sisteminin ədədi həll üsulunun  verilməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Об одной задаче управления переходными процессами в нефтепроводах // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, 2006, т. XXVI, № 2, с.3-7.
 2. Asadova J.A. Numerical solving the problem of control by transients in oil-pipe lines in the presence of some constraints on control actions / Proceedings of The International conference ”Problems of cybernetics and informatics” (PCI-2006), Baku, 2006, p. 148-151.
 3. Асадова Д.А. Численное исследование процесса установления для волнового уравнения с дисперсионным членом // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, т. XXVII, № 2-3, 2007, с.85-90.
 4. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Численное решение задачи оптимального управления переходными режимами при транспортировке углеводородного сырья по магистральным трубопроводам // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, 2008, т.XXVIII, № 3, с.82-88.
 5. Asadova J.A. Numerical analysis of the solution to a problem of optimal control by transient processes on different classes of admissible controls and at different constraints of technological character / Proceedings of The second International conference ”Problems of cybernetics and informatics” (PCI’2008), Baku, 2008, p. 90-93.
 6. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Исследование решения задачи оптимального по быстродействию граничного управления переходными режимами в нефтепроводах / Материалы Межд. Российско-Абхазского симпозиума “Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики”, Нальчик-Эльбрус, 2009, с. 25-27.
 7. Асадова Д.А. Исследование процессов самоустановления в нефтепроводах / Мат. Межд. Российско-Абхаз. симпозиума “Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики”, Нальчик-Эльбрус, 2009, с. 36-38.
 8. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Анализ различных режимов управления переходными процессами в нефтепроводах / Материалы межд. науч.-прак. конф. «Актуальные проблемы математики, информатики, механики и теории управления», г Алматы, 2009 г.
 9. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Анализ различных режимов управления переходными процессами в нефтепроводах / Вестник Казахского Нац. Унив-та им. Аль-Фараби, 2009, № 5 (64), с.110-113, Алматы, Казахстан.
 10. Асадова Д.А., Ашрафова Е. Р. Управление сосредоточенными источниками в распределенных системах при кусочно-постоянных, импульсных и Хевисайдовских управлениях / Матер. Межд. Российско-Болгарского симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», Нальчик-Хабез, 2010, с. 40-42.
 11. Aсадова Д.А., Касумов К.Г. Коэффициентно-обратные задачи на гидравлических сетях // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, т. XXX, № 6, 2010, с.26-33.
 12. Asadova J.A. Optimization of control and completion time of non-stationary processes  in hyperbolic type systems / Proc. of the 4  Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Baku, 2011, p. 365.
 13. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Исследование переходных процессов в нефтепроводах // Автоматика и телемеханика, 2011, № 12, с. 156-172. (Bu iş həmçinin jurnalın ingilis versiyasında çap olunmuşdur:
 14. Aida-zade K.R., Asadova J.A. Study of Transients in Oil Pipelines // Automation and Remote Control, 2011, Vol. 72, No. 12, pp. 2563-2577.)
 15. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Исследование оптимальных переходных процессов в нефтепроводах // Известия высших учебных заведений Азербайджана, сер. Информатика и автоматика, т. 13, 2011, № 6 (76), с.37-47. 
 16. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Анализ режимов управления переходными процессами в нефтепроводах // Инженерно-физический журнал, 2012, т. 85, № 1, с. 123-131. (Bu iş həmçinin jurnalın ingilis versiyasında çap olunmuşdur:
 17. Aidazade K.R., Asadova J.A. Analysis of the regimes of controlling transient processes in pipelines // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2012, Vol. 85, No. 1, pp. 131-140.).
 18.  Asadova J.A., Ashrafova Y.R. Calculation of regimes of transient processes in oil pipelines of complicated structure / Extended Abstracts of 4th Conference on Control and Optimization with Industrial Application COIA 2013, Borovets, Bulgaria p.93-94.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1 qrant layihəsində iştirak etmişdir:  2011-2012, Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11-1 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu; 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 55) 7694160 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu Jamilya_babaeva@rambler.ru