Əsədova Cəmilə Əbülfəz qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 06.03.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Boru nəql sistemlərində keçid proseslərinin tədqiqi və optimal idarə edilməsinin ədədi üsulları 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42

 

14 (2 -Science Citation Index-li jurnallarda, 1-monografiya)

 

2 -Science Citation Index
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Boru kəmərinin xətti hissəsində qeyri-stasionar rejimlərin qərarlaşması məsələlərinin ədədi həll alqoritmlərinin verilməsi və keçid proseslərinin qərarlaşma vaxtının onların parametrlərindən asılılığının tədqiq olunması;
  2. İdarəedici təsirlərə müxtəlif siniflərdə (hissə- hissə kəsilməz, hissə- hissə sabit və s.) baxmaqla və texnoloji xarakterli məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla keçid rejimlərinin optimal idarəetmə məsələlərinin müxtəlif qoyuluşları üçün ədədi həll alqoritmlərinin işlənilməşi;
  3. Keçid proseslərinin realizasiyası üçün optimal zamanın prosesin parametrlərindən, mümkün idarəetmə siniflərindən və idarəedici təsirlər və faza dəyişənləri üzərinə qoyulan məhdudiyyətlərdən asılılığının keyfiyyət analizi aparılması;
  4. Keçid proseslərinin optimal idarəedilməsi məsələlərinin ədədi həlli üçün riyazi və proqram təminatı hazırlanması;
  5. Ayrılmayan sərhəd şərtlərinə malik üç nöqtəli diskret tənliklər sisteminin ədədi həll üsulunun təklif olunması;
  6. Ayrılmayan sərhəd şərtli blok strukturuna malik olan diskret sistemin həlli üçün ədədi yanaşmanın təklif edilməsi;
  7. Sərhəd və aralıq toplanmış idarəedici təsirlərlə rəqs proseslərinin idarə edilməsində teztəsir məsələsinin ədədi həlli üçün yanaşmanın təklif olunması; model məsələlər üzərində ədədi eksperimentlər aparılması, rəqs proseslərinin qərarlaşmasının minimal zamanının toplanmış idarəedici təsirlərin yerlərindən, sayından, prosesin parametrlərindən, mühitin müqavimət əmsalı və başqa faktorlardan asılılığının tədqiq olunması.

Elmi əsərlərinin adları

1. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Об одной задаче управления переходными процессами в нефтепроводах // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, т. XXVI, № 2, 2006, с.3-7.

2. Асадова Д.А. Численное исследование процесса установления для волнового уравнения с дисперсионным членом // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, т. XXVII, № 2-3, 2007, с.85-90.

3. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Численное решение задачи оптимального управления переходными режимами при транспортировке углеводородного сырья по магистральным трубопроводам // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, 2008, т.XXVIII, № 3, с.82-88.

4. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Анализ различных режимов управления переходными процессами в нефтепроводах / Вестник Казахского Нац. Унив-та им. Аль-Фараби, 2009, № 5 (64), с.110-113, Алматы, Казахстан.

5. Aсадова Д.А., Касумов К.Г. Коэффициентно-обратные задачи на гидравлических сетях // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, т. XXX, № 6, 2010, с.26-33. [spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]

6. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Исследование переходных процессов в нефтепроводах // Автоматика и телемеханика, 2011, № 12, с. 156-172. (Bu iş həmçinin jurnalın ingilis versiyasında çap olunmuşdur:

Aida-zade K.R., Asadova J.A. Study of Transients in Oil Pipelines // Automation and Remote Control, Pleiades Publishing, Ltd., 2011, Vol. 72, No. 12, pp. 2563-2577.)

7 Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Исследование оптимальных переходных процессов в нефтепроводах // Известия высших учебных заведений Азербайджана, сер. Информатика и автоматика, т. 13, 2011, № 6 (76), с.37-47.

8. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Анализ режимов управления переходными процессами в нефтепроводах // Инженерно-физический журнал, 2012, т. 85, № 1, с. 123-131. (Bu iş həmçinin jurnalın ingilis versiyasında çap olunmuşdur:

Aidazade K.R., Asadova J.A. Analysis of the regimes of controlling transient processes in pipelines // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Springer New York, 2012, Vol. 85, No. 1, pp. 131-140.).

9. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Оптимальное управление переходными процессами в трубопроводах / Palmarium Academic Publishing 2014, 139 c.

10. Aidazade K.R., Asadova J.A. Numerical investigation of constrained optimization of transient processes in oil pipelines // Turkic World Math. Society Journal of Pure Appl. Math., Vol. 5, No.2, 2014, pp.171-184.

11. Asadova J.A. Numerical solution of a system of independent three-point discrete equations with non-separated boundary conditions // Proceedings of IAM, v. 4, № 1, 2015, pp. 58-69.

12. Айда-заде К.Р., Асадова Д.А. Численное исследование задачи быстродействия при управлении колебательными процессами краевыми и промежуточными сосредоточенными управляющими воздействиями // Известия НАНА, сер. физ.-тех. и мат. наук, т. XXXV, № 6, 2015, с. 22-35. 

[/spoiler]
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1. Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11-1 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (2011-2012) qrant layihəsinin fəal icraçısı olmuşdur.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 55) 7694160 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

asadova_jamila@isi.az