Hüseynov Saqif Yaqub oğlu

 

Veb-sayt       
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Laçın rayonu  
Təvəllüdü 20.08.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADPU, Riyaziyyat və informatika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin suboptimal həllərinin tapılması üsullarının və uyğun proqram kompleksinin işlənməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Bul proqramlaşdırma məsələsinin suboptimal həllərinin qurulması və üçün başlanğıj nöqtəni mümkün həllər oblastının kənarında və ya daxilində götürməklə suboptimal həll üsulları və yaxşılaşdırılmış həll üsullarının təklif olunması;

2.Tamədədli xətti proqramlaşdırma məsələsi üçün suboptimal həllərin tapılması və onların daha da yaxşılaşdırılması alqoritmləri, suboptimal həllin məqsəd funksiyasına verdiyi qiymətin optimal qiymətdən fərqini qiymətləndirmək məqsədilə tamədədli xətti proqramlaşdırma məsələsi üçün qurulmuş məlum Laqranc tipli funksiyanın bir minimallaşma alqoritmi və tamədədli xətti proqramlaşdırma məsələsinin optimal qiymətinin aşağı və yuxarı sərhədlərini eyni zamanda tapmağa imkan verən alqoritmin təklif olunması.

Elmi əsərlərinin adları
  1. Hüseynov S.Y. Bul proqramlaşdırma məsələsinin suboptimal həllərinin tapılması üjün bəzi alqoritmlər // AMEA-nın xəbərləri fiz.-tex.və riyaziyyat elmləri seriyası. XXIII jild, Bakı, 2003, №3, səh.109-112.
  2. Məmmədov K.Ş, Hüseynov S.Y. Tamədədli proqramlaşdirma məsələsi üçün suboptimal həllərin qurulmasi və onlarin optimal həllə ardijil yaxinlaşdirilmasi üsullari // AMEA-nın Xəbərləri, fiz.-tex.və riy.elmləri seriyası, XXVII jild, Bakı-“Elm”, 2007, № 2-3, səh.66-71.
  3. Мамедов К.Ш., Гусейнов С.Я.   Методы  построения  субоптимальных  решений задач целочисленного программирования  и  их  последовательное   улучшение // Ж.«Автоматика и Вычислительная Техника», 2007, №6, ст. 20-31.                                                                      
  4. Mamedoв K.Sh., Huseynov S.Ya. Methods of Constructing Suboptimal Solutions of Integer Programming Problems and Successive Improvement of these Solutions //
  5. Automatic Control and Computer Sciences, 2007, Vol. 41, No. 6, pp.312–319.  Allerton Press, Inc., 2007.
  6. Məmmədov K.Ş., Hüsynov S.Y.,Məmmədov N.N.Canta məsələsində məchullara iki-iki qiymət verməklə suboptimal həllin qurulması. AEA-nın xəbərləri, fiz.-tex.və riy.elmləri seriyası, XXXII cild, Bakı-“Elm”, 2012, № 3, səh. 99-103.
  7. K.Ş.Məmmədov, N.N.Məmmədov, S.Y.Hüseynov. Bir mədudiyyətli tamədədli xətti proqramlaşdırma məsələsinin məchullara iki-iki qiymət verməklə suboptimal həlli.  AMEA-nın xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası , XXXIII cild, Bakı, “Елм”, 2013, № 3, səh.70-74.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  TQDK ilə əməkdaşlıq
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393532 
Mobil tel.

(+994 51) 9964622,  (+994 55) 7617126,

(+994 50) 7781800

Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu saqif.huseynov@gmail.com