İbrahimova Rəhilə Abbasqulu qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu
Təvəllüdü 20.11. 1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) fizika-riyaziyyat fakultəsi
Elmi dərəcəsi Iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


08.00.13

İqtisadi tədqiqatda, milli iqtisadiyyatın və onun şöbələrinin planlaşdırılması və idarə edilməsində riyazi üsullar və hesablama texnologiyalarının tətbiqi

Neftçıxarmanın yerləşdirilməsi və inkişafının planlaşdırılmasının iqtisadi-riyazi modelləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44

 

11

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Hidrodinamik hesablamalarında filtrasiya prosesinin müntəzəmliyi müxtəlif diferensial tənliklər ilə təsvir edilir, sərhəd şərtləri stasionar və ya qeyri-stasionar filtrasiya rejimində istehsalın və sıxıcı quyusunun təzyiqləri kimi müəyyən edilir və debit hesablanır, ya da debit verilir - quyu dibi təzyiqi müəyyən edilir.

2. İstehsal və sıxıcı obyektlərinin səmərəli şəkildə paylanması və rezervuarın hidrodinamik və texniki - iqtisadi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla seçimənin optimal şəkildə bölüşdürülməsi üçün istifadə olunan mövcud modellər və metodların nəzərdən keçirilməsi və təhlili.

3. Enerji defisitini aradan qaldırmaq üçün istehsalın artırılmasında həlledici rol oynayan statik və dinamik inkişaf rejimində hidrodinamik və texniki-iqtisadi göstəriciləri nəzərə alaraq, istehsal müəssisələrinin səmərəli yerləşdirilməsi və onların seçiminin optimal şəkildə bölüşdürülməsi üçün iqtisadi-riyazi model hazırlanmışdır.

4. İki tərəfli məhdudiyyətlərlə xətti proqramlaşdırma probleminə əsaslanan inkişafın dinamikasını nəzərə almaqla müqayisədə sadə bir üsul təklif olunur, hər addımda seçim həcminin vaxtında yerləşdirilməsi və dəyişdirilməsinin optimal variantının keyfiyyət xüsusiyyətləri istifadə olunur.

5. Genişləndirilmiş problemin həlli üçün ikili dəyişənlərin köməyi ilə həll edilməsi, əvvəlkini həll etmədən çoxlu sayda informasiya ilə problemlərin həllini asanlaşdırır.

6. Səmərəlilik istehsal olunan neftin dəyərinin azaldılması, hasilat və sıxıcı qurğularının rasional yerləşdirilməsi və onların optimal seçimi nəticəsində neft istehsal edən təşkilatların mənfəətinin artması ilə əlaqədardır. Sıxılan obyektlərinin optimal sayı müəyyən edildikdə əldə edilən təsir böyük ölçüdə artır.

7. Kimyəvi birləşmələrin quruluşunun, spektral-qrup terkiblərinin tədqiqi zamanı spektral parametrlərin müvafiq metodlarla hesablanmasında, alınan nəticələrin riyazi modelləşdirilməsində və onların tətbiqinin araşdırılması məqsədilə iqtisadı göstəricilər qiymətləndirilmişdir.

8. Suraxanı 75348 N-li təbii quyu nefti və onun adsorbsiyaüsulu ilə ayrılmış fraksiyalarınınilk dəfə olaraq DSK metodunun köməyilə tədqiqi nəticəsində termiki çevrilmə proseslərinin benzin, kerosin, qazoyl, parafin və parafin-yağ komponentlərində baş verdiyi müəyyən edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
  1. Şh.M.Abbasov, G.T.Aghaverdiyeva, U.F.Faracova, R.A.Ibrahimova, H.Mehdevi İnfluence of electron irra-diation on spectra of light electro reflection from the surface of GI/GIı-x Six heterostructure// Semiconduktor physics quantum electronics & optoelectronics, vol.12, № 4, Ukraina, 2009.
  2. Sh.Abbasov, R.M.Mamishova, T.İ.Kerimova, G.T.İsmayilova, İ.R.Nuriyev Detarmination of photo-and elektroluminos conce spektral of Pb1-xMnxSe and Pb1-xMnxTe thin films Azərbayjan Journal of Physics// vol.XVI, №3-4, ser. En decamber, 2010, p.97-98;
  3. Р.М.Аскерова, Р.А.Ибрагимова Об одной задаче линейной релаксационной фильтрации нефти и алгоритме  численного решения// AMEA-nın Xəbərləri,  Fiz. texn. və riyaz. ser., 2013;
  4. Abbasov V.M., Cəfərova R.Ə.,Yolçuyeva Ü.C, Salmanova Ç.Q., İbrahimova R.A., Quliyeva G.M. Suraxanı quyu neftinin komponent tərkibinin DSK metodu ilə tədqiqi//SOCAR Azərbaycan neft təsərrüfatı, №12, Bakı, 2016, səh.45-48;
  5. A.F.Musayev, İbrahimova R.A. Elektron audit və informasiya texnologiyaları/ Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, 2015.
  6. Rana A. Jafarova, Ulviyya C. Yolchuyeva, Chimnaz G. Salmanova, Rahila A. Ibrahimova. Spectral study of structure-group composition of light Surakhany petroleum and photooxidation processes in it// Y.H.Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes of Azerbaycan National Academy of Sciences, Az 1025, Baku, 30 Khojaly ave. Processes of petrochemistry and oil refining, İSSN:online 2519-2876, print 1726-4685, vol.20,№2, 2019, pp.183-189.
  7. Yolchuyeva U.J., Abbasov V.M., Jafarova R.A., Aliyev B.M., Ibragimova R.A., Alieva A.Ə. Group hydrocarbon composition of petroleum of surakhani field in Azerbaycan. Y.H.Mammadaliyev’s Institute of Petrochemical Processes of the National Academy of Sciences of Azerbaycan Baku, AZ-1025, Khojaly Ave.,30. Advances in synthesis and complexing. Book of abstrakts. The Fifth International Scientific Conference, volume 2, Inorganic and Coordination Chemistry Section, Physical and Colloidal Chemistry Section, 22-26 april, 2019, Moscow, RUDN University.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində dosent
Digər fəaliyyəti  İnstitutun Veteranlar şurasının sədr muavini
Təltif və mükafatları 1987 - Əmək veteran medalı 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393837
Mobil tel. (+994 50) 3383338 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

rahila.ibrahimova42@gmail.com