Məstəliyev Rəşad Oqtay oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl r-n 
Təvəllüdü 6 iyul 1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


01.01.09

Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

Bir sinif diskret optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi

 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

 

6

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Volterra tip fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. Bu tipli tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün maksimum prinsipi formasında, xəttiləşmiş maksimum prinsipi formasında və Eyler tənliyinin analoqunu formasında birinci tərtib zəruri şərtlər almışdır. Sonra bəzi zəruri şərtlərin cırlaşdığı (məxsusi hallar) hallarda və idarəetmə oblastının açıqlığı şərti daxilində optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər almışdır. Həmçinin diskret-kəsilməz tipli Volterra tənliklər sistemləri ilə təsvir olunan idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün birinci və ikinci tərtib zəruri şərtlər almışdır. Hal-hazırda toplanmış və paylanmış parametrli stoxastik optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi ilə məşğuldur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Об оптимальности квазиособых управлений в задаче управления описываемых системой разностных урав-нений Вольтерра // Докл. НАН Азербайджана. 2007, т. LXIII, № 5, с. 42-46.

2. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Принцип максимума Понтрягина в процессах описываемых разностными уравнениями Вольтерра // Изв.НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и матем. наук. 2007, № 2-3, с. 62-65.

3. Масталиев Р.О. Особые управления в дискретных системах Вольтерра // Вестник Бакинского университета. Сер. физ.-мат. наук. 2008, № 1, с. 44-49.

4. Mansimov K.B., Mastaliyev R.O. Necessary first and second order optimality conditions in problems of control described by a system of Volterra difference equations // Journal Automatic Control and Computer Sciences. 2008, vol. 42, № 2, pp. 71-76.

5. Международный научно-технический журнал.2015,№3

О задаче оптимального управления линейной системой с переменной структурой. Владикавказ математический журнал, том 18, 2016 №1.с.69-77.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2010-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində saat hesabı dərs deyirəm

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 7946081 
Ev tel. (+994 12) 4104016 
Faks  
Elektron poçtu mastaliyevrashad@gmail.com