Murtuzayeva Məlahət Mustafa qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gəncə şəhəri  
Təvəllüdü 6 mart 1952-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, mexanika riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

08.00.13

İqtisadi-riyazi üsullar

Inzibati rayonda istehsal faktorlarının və əkinçiliyin strukturunun iqtisadi riyazi təhlili

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Kənd təsərrüfatında istehsal həcmi inkişafının proqnozlaşdırılması modelləri, AMEA xəbərləri İqtisadiyyat seriyası 1983, № 2.

2. Respublikada üzümçülüyün inkişafının iqtisadi riyazi modelləri Azərbaycan xalq təsərrüfatı jurnalı 1982, № 12.

3. Kənd təsərrüfatı İnkişafı proqnoz modellərinin tətbiqi üçün informasiya bazasının yaradılması “Respublikada Elmi texniki informasiya sistemlərin inkişafının problemləri”-nə həsr olunmuş konfransın təsisləri,AZNİİNTİ 1983.

4. Azərbaycan SSR-də üzümçülüyün proqnoz modelləri, gənc alimlərin 3-cü Respublika elmi-praktik konfransının materialları 1984.

5. Qeyri-xətti reqressiya tənliklərinin parametrlərinin hesablanması fortranda alqoritmin və proqramı. II Respublika gənc alimlərin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika konfransının materialları,1985.

6. Aqrar sahədə Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəlliyinin artırılması. 

7. Kənd təsərrüfatı strukturunun təbii faktorların təsirini nəzərə almaqla modelləşdirilməsi,AMEA xəbərləri Fizika texnika riyaziyyat elmləri seriyası,cild XVIII ,№1,1988.

8. Xarici investisiyaların Azərbaycanın yanacaq-energetika komleksinin inkişafında rolu,İnformasiyalaşdırma kibernetika,informasiya texnologiyalarının müasir problemləri respublika konfransının əsərləri III cild, 2003.

9. Sosial iqtisadi inkişafda təbii ətraf mühitin rolu Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası Azərbaycan - Türk beynəlxalq elmi-praktik simpozium materialları, 2004.

10. İqtisadi fəalliyyət sahələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin təhlili.Respublikada aparılan elmi tədqiqat işlərinin elmi sahələr üzrə inkişafı tendensiyası elmi-praktik seminar materialları, 2004.

11. Qeyri-neft sektorunun inkişafı problemləri AMEA iqtisadi inkişaf elmi tədqiqat toplusu, 2008.

12. İqtisadi inkişafın sahələr üzrə şaxələnməsi: Diversifikasiya əmsalı, AMEA iqtisadiyyat seriyası I- buraxılış 2010.

13. Ekoloji dayanıqlılıq faktorlarının Saatinin qeyri-səlis müqayisə metodu vasitəsi ilə analizi, AMEA xəb.iqtisadiyyat seriyası № 3, 2011.

14. Sosial Mobillik modelinin fazi yanaşma üsulu ilə analizi və proqnozu.

15. Ekoloji dayanıqlılıq parametrlərinin investisiyanın paylanmasında Saati metodunun tətbiqi, Kibernetika və informatika problemləri IV Beynəlxalq Konfransı IV cild, 2012.

16. Ekoloji dayanıqlılıq indeksinin fazi məntiq əsasında qiymətləndirilməsi, Kibernetika və informatika problemləri IV Beynəlxalq Konfransı IV cild, 2010.

17. G.Imanov, Y.Hasanli, M. Murtuzayeva, Fuzzy econometric model for forecasting of oil and gas production, Economic Cooperation Organization, Economic Journal, Special Issue 1(6), Tehran, Iran, May 2014, 90-94 pp.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU 2005-2008-ci illərdə İqtisadi nəzəriyyə kafedrasında ekonometrika fənnindən dərs deyib. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102690 
Mobil tel. (+994 50) 4739449  
Ev tel. (+994 12) 4933102 
Faks  
Elektron poçtu Malaxat-55@rambler.ru