Qarayev Robert Əsədulla oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Gürcüstan, Tiflis ş. 
Təvəllüdü 11.03.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, mühəndis-elektrik
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi, BEA-nın professoru  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.253

Avtomatika və telemexanikanın cihaz və qurğuları 

Əsasboru kəmərlərininəməliyyatidarə edilməsi üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərin toplanması və məlumatötürülməsi üzrə tədqiqat
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

208


189

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 4

Əsas elmi nailiyyətləri Xəzər dənizi neftqaz layihələrinin ekoloji monitorinqi və menecmenti üçün ekoloji kibernetikanın müasir üsulları
Elmi əsərlərinin adları 1. Abbasov A., Karayev R.A., Mammadov R., Zemlyanov I., Kerimov Z. Transboundary problems of Caspian ecology: ICT-based solutions / The Second International conference “Problems of Cybernetics and Informa­tics”. PCI’2008. Baku, Azerbaijan, 2008, vol. II, P. 51-56.

2. Караев Р.А., Сафарли И.И., Абдурагимов Т.Ф., Алиев К.А., Бласингейм Е. Когнитивные модели хозяйственного менеджмента: Опыт разработки и верификации / Материалы Междунар. научно-практической конференции «Экономика и управление России ХХI века». 20-­21 января 2009 г. СПб.: Санкт-Петербургская академия управления и экономики. 2009. С. 32-37.

3.Karayev R.A. Gulmammadov R.H. Teregulova J.F. Стратегический SWOT-анализ государ­ственного бюджета. Динамическийподход / Proc. ofthe3rd IEEE International Conference «Applicationof Information and CommunicationTechnologies». AICT-2009. Baku, Azerbaijan, 14-16 October 2009, Р. 30-34.

4. Karayev R.A. Gulmammadov R.H., Nagiyev M. A. Cognitive Technologies of Support of Innovative Management of the Enterprises / Proc. of the  3

rd

IEEE International ConferenceApplication of Information and Communication Technologies”. AICT-2009. Baku, Azerbaijan, 14-16 October 2009, Р. 375-379.

5. Караев Р.А. Когнитивные технологииподдержки  для генерации и анализа хозяйствен­ных стратегий / Труды Международной научной школы-семинара имени академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов» Часть II. 2009 г. С. 51-57.

6. Караев Р.А., Сафарли И.И., Абдурагимов Т.Ф., Когнитивные технологии поддержки для генерации и анализа хозяйственных стра­те­гий предприятий: Опыт разработки и тестирования //Труды Минского института управления БАН. 2009, № 2. (Журнал ВАК Беларуси)

7. Караев Р.А., Садыхова Н.Ю. Трансграничная ОВОС (Оценка Воздействия на Окружающую Среду) в регионе Каспийского моря // Известия НАНА, серия ф.т. и м.н., 2009, № 6, с. 141-145.

8. Караев Р.А., Гюльмамедов Р.Г. Проблема реализации ИКТ–потенциала инновационных регионов: Когнитивный анализ проблемы и выбор стратегии реализации // Экономика и управление. № 7, 2010. (журнал ВАК России)

9. Караев Р.А., Сафарли И.И., Абдурагимов Т.Ф., Нагиев М.А.,  Алиев К.А.Когнитивное моделирование хозяйственных  стратегий предприятий: опыт разработки и тестирования в Азербайджане// Менеджмент в России и за рубежом, №1, 2010. С. 85-91 (Журнал ВАК России)

10. Караев Р.А., Сафарли И.И., Абдурагимов Т.Ф., Нагиев М.А.Когнитивный анализ и управление инновационными проектами предприятий// Информационно-управляю­щие системы, № 4, 2010 (Журнал ВАК России)

11. Караев Р.А., Садыхова Н.Ю.  Трансграничная Оценка Воздействия на Окружающую Среду в регионе Каспийского моря // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе №2, 2011, С. 13-17 (Журнал ВАК России)

12. Караев Р.А.,  Гюльмамедов Р.Г., Садыхова Н.Ю., Нагиев М.А. Индикаторы состояния и факторы развития ИКТ  в республике Азербай­джан // Бизнес-информатика №4(18), 2011, С. 3-7 (Журнал ВАК России)

13. Караев Р.А., Гюльмамедов Р.Г., Садыхова Н.Ю., Нагиев М.А. Индикаторы состояния и факторы развития ИКТ - сектора регионов // Информационные технологии, № 4(18), 2012. С. 55-59. (Журнал ВАК России)

14. Караев Р.А.Менеджмент-консалтинг: когнитивные инструменты // Проблемы теории и практики управления № 4, 2012. C. 88-96. (Журнал ВАК России)

15. Караев Р.А.Когнитивные инструменты менеджмент-консалтинга // Менеджмент в России и за рубежом №5, 2012. С.43-49. (ЖурналВАКРоссии)

16. Karayev R.A., Aliyev K.A., Nagiev M.A., Kazimova N.E. Intelligent System to Support the Procedure of Environmental Impact Assessment in the Region of Caspian Sea / Proceedings of the IEEE International Conference “Application of the  Information and Communication Technologies”. AICT2012. Tbilisi, Georgia, 17-19 October 2012. P. 347-350.

17. Karayev R.A., Payne A.I.L., Sadikhova N.Y., Aliyev K.A.,Gasimli A.N. Cognitive methodology to develop a recovery strategy for the sturgeon stocks of the Caspian Sea / Proceedings of the IEEE International Conference “Application of the Information and Communication Technologies”. AICT2012, Tbilisi, Georgia, 17-19 October 2012. P. 371-375.

18. Караев Р.А.Стратегия развития информационно-коммуникационных технологий в республике Азербайджан Форсайт-2020 // Бизнес-информатика №3(21), 2012, С. 3-8. (Журнал ВАК России)

19. Караев Р.А., Нагиев М.А. Когнитивный подход и его применение в моделировании стратегий предприятия // Материалы Второй международной научно-практической конференции «Управление развитием предпринимательства в современных условиях» 3-6 октября 2012 г. г. Киев-Симферополь «ДИАЙПИ» 2012. С. 158-160.

20. Karayev R.A., Nagiev M.A. Cognitive Approach in Development of Innovation Management Models for Company // Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier.Vol. 58 (1) 2012, P. 812–819

21. Karayev R.A., Nagiev M.A. Cognitive Modelling of Innovation Projects of Company / Proceedings of the 8THInternational Strategic Management Conference, New Opportunities for Global Collaboration & Strategic Alliances in the Era of ‘New Normal’ June 21-23, 2012. Barcelona.  Spain

22. Караев Р.А. Выбор стратегии регионального ИКТ-менеджмента. Когнитивная парадигма // Менеджмент в России и за рубежом №1, 2013. С.24-32. (ЖурналВАКРоссии)

23. Karayev R.A. Choice of a Strategy of Regional ICT-management. Cognitive Paradigm //

International Journal of Managing Information Technology. Vol.5, No.3, August 2013.

24. Karayev R., Nagiyev M. Cognitive Approach and Its Application Strategic Modelling of Enterprisoens // Reshaping Organizations. To Develop Responsible Global Leadership. Nepalese Academy of Management. Kathmandu. Vol. 1, No. 1. 2013.

25. Karayev R.A., Sadihkova N.Y. Correctnessof Production-Tabular Knowledge Bases / Proceeding of the IEEE International Conference “Application of the Information and Communi­cation Technologies”. AICT-2013, Baku, Azerbaijan, 23-25 October 2013. P. 39-41.

26. Karayev R.A. Cognitive Approach to the Analysis and Choice of Innovation Strategies of the Enterprises // Journal of Investment and Management. Vol. 3, No. 1, 2014, pp. 1-6. 

27. KarayevR.A., AliyevK.A., SadikhovaN. Yu. Transboundary problems of Caspian ecology: Knowledge-based tools for solutions // American Journal of Environmental Engineering and Science. . Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 23-30.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. World Conservation Union,
  2. Species Survival Commission,
  3. International Ecoenergy Academy
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Караев Р.А. Инструментальный комплекс для разработки и сопровождения интеллек­туальных САПР. Конкурсный проект  № 720. Грант Государственного Комитета СССР по науке и технике и Научного Совета АН СССР по проблеме «Искусственный интеллект». 1990-1991.

2. Караев Р.А. Нечеткие когнитивные карты для генерации и анализа управленческих решений. Диплом Российской  Академии наук (Отделение экономики) и Грант Междуна­родного Научного Фонда Экономических ис­следований акад. Н.П. Федоренко

3. Grant NATO’s Science Programme – 2000. SfP – 1170 «Ecotoxicological Regulation of discharges to the Caspian Sea» 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5392776 
Mobil tel. (+994 70) 6097646 
Ev tel. (+994 12) 5392746 
Faks  
Elektron poçtu karayevr@rambler.ru