Əşrəfova Yeganə Ramiz qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şuşa şəhəri 
Təvəllüdü 18.05.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

Xüsusi funksiyalar siniflərində optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll alqoritmlərinin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

 

30

 

10 (2 -Science Citation Index Expanded)
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Toplanmış sistemlərdə impuls, hissə-hissə sabit və Hevisayd  funksiyaları sinfindən olan idarəedicilər üçün optimal idarəetmə məsələlərində optimallıq üçün zəruri şərtlərin alınması və məsələlərin ədədi həll alqoritmlərinin verilməsi;

 2. Xüsusi törəməli parabolik tip tənliklə  təsvir  olunmuş obyektlər üçün impuls, hissə-hissə sabit və Hevisayd funksiyaları sinfində nöqtəvi mənbələrin gücünün idarəolunması, mənbələrin sayının və yerlərinin optimallaşdırılması məsələlərinin ədədi həll üsullarının təklif olunması;

 3. Paylanmış parametrli sistemlərdə idarəetmə prosesinin baş verdiyi oblastın sərhədinin (zamandan asılı olan və olmayan halda) və prosesin başaçatma vaxtının optimalaşdırılması məsələsi üçün ədədi həll üsullarının təklif olunması;

  4.İmpuls, hissə-hissə sabit və Hevisayd funksiyaları sinfində paylanmış parametrli sistemlərdə hərəkətdə olan toplanmış mənbələrin gücünün və onların hərəkət trayektoriyasının optimallaşdırılması məsələləri üçün ədədi həll üsullarının təklif olunması. 

5. Magistral boru-kəmərlərində karbohidorgen xammalının nəqli zamanı baş verən sızmanın həcminin və sızma yerlərinin tapılması məsələsinin ədədi həll üsulunun təklif olunması;
6. Başlanğıc şərt verilmədiyi halda evolyusiya sistemlərinin optimal idarəedilməsi məsələsi üçün ədədi həll üsulunun təklif olunması; 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Aida-zade K. R., Ashrafova E. R. Control of Systems with Concentrated Parameters in a Class of Special Control Functions, Automatic Control and Computer  Science, Allerton Press, Inc., 2009, Vol. 43, No. 3, pp. 150–157. 
 2. Ashrafova Y. R., Rahimov A.B. Optimization of The Boundary of a Domain and of the Completion Time of Control Processes for Systems with Distributed Parameters, Selected Papers of ISI Proceedings of  24th Mini Euro Conference  “Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector, (MEC EurOPT), Izmir, Turkey, 2010, pp. 141-147 
 3. Ашрафова Е.Р. Оптимальное  управление сосредоточенными источ-никами в распределенных системах на некоторых классах управлений // Известия НАНА, сер. «Информатика и проблемы управления», №6, 2010, стр. 50-58.
 4. Ашрафова Е.Р., Рагимов А.Б. Оптимизация мест размещения сосредоточенных источников и управление ими в распределенных системах / Матер. Межд. Российско-Болгарского симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики», Нальчик-Хабез, 2010, с. 42-44.
 5. Aida-zade K. R., Ashrafova Y. R. Optimal Control Problems of Sources in Distributed Systems on the Classes of Impulsive, Piecewise Constant and Heaviside  Functions//«Journal of Information and Automation Sciences», Volume 43, 2011, Issue 5, p.64-82.
 6. Aida-zade K.R., Ashrafova Y.R. Optimal Control Problems of Sources in Distributed Systems on the Classes of Impulsive, Piecewise Constant and Heaviside Functions //«Journal of Information and Automation Sciences», Volume 43, 2011, Issue 5, p.64-82.
 7. Ashrafova Y.R. Optimal control of lumped sources in distributed-parameter systems on classes of impulse and Heaviside functions // Cybernetics and Systems analysis, Vol 48. No. 5, Springer Science+Business Media New York, 2012, pp. 798-806.
 8. Aida-zade K.R., Ashrafova Y.R.  Localization of  places of leakages in main Pipelines under non-stationary regime // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2012
 9. Aida-zade K.R., Ashrafova Y.R. Optimal control problems without initial conditions / Proceedengs of  III Internatioanl Conference «Optimization and applications» (OPTIMA-2012) september 23-30, 2012, Koshta-da-Kaparika, Protuqie, p.21-24
 10. Айда-заде К.Р. Ашрафова Е.Р. Определение места разрыва и объема утечки в магистральном нефтепроводе при нестационарном режиме //«Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина», №2/267, 2012, стр.78-84
 11. Aida-zade K.R., Ashrafova Y.R. Optimal control of sources on some classes of functions  // Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, England Taylor & Francis, 2012.
 12. Ashrafova Y.R. A problem of optimal control of the  processes with unknown initial conditions /IEEE Xplore  IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Volume 4, 2012 Baku Azerbaijan, p.35-37
 13. Ashrafova Y.R. Calculation and optimization of regimes of fluid flow in oil pipeline networks of complicated structure/ Abstracts of IV International Conference on Optimization Methods and Applications “OPTIMIZATION AND APPLICATIONS” (OPTIMA-2013) Petrovac, Montenegro, September 2013, pp. 29-30.
 14. Ashrafova Y.R. Numerical investigation of problems of control by evolutional processes  without initial conditions / Extended Abstracts of 4th Conference on Control and Optimization with Industrial Application COIA 2013, Borovets, Bulgaria p.96-97
 15. Ашрафова Е.Р.  Метод расчета неустановившихся режимов транспортировки жидкости  в трубопроводных сетях сложной структуры/ Материалы IV Межд.конф. «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики» 4 - 8 декабря 2013 года, Нальчик-Терскол.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  2010-cu ildən AMEA Kibernetika İnstitunun D01.121 Dissertasiya Şurasının Seminarının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 2009-cu ildən 
Digər fəaliyyəti  4 qrant layihəsində iştirak etmişdir:
 1. 2005-2006, Project № BPP-6 CRDF-ANSF;
 2. 2007-2008, INTAS, Project Ref.No. 6-1000017-8909;
 3. 2011-2012, Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11-1 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu;
 4. Qrant № EİF/GAM-2-2013-2(8)-25/06/1 (2014-2015) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu qrant layihəsinin rəhbəridir.  
Təltif və mükafatları
 1. 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Elmin inkişafı və yeni nailiyyətlər” mövzusunda keçirdiyi gənclərin intellektual müsabiqəsinin finalçısı
 2. 2011-ci ildə 2 fevral Gənclər günü münasibətilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “Gənclər Mükafatı laureatı”
 3. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin birgə keçirdiyi (2013 İKT ili çərçivəsində) İKT-3 ən yaxşı elmi məqalələrə görə mükafat müasibəsində 1-ci yer
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399231 
Mobil tel. (+994 50) 5197560 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ashrafova_yegana@yahoo.com