Nəsiyyəti Mehriban Məmməd qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Abşeron rayonu 
Təvəllüdü 02.05.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
(Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti), mühəndis riyaziyyatçı
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1203.01

Kompüter elmləri

Pilləvari diskret iki parametrli idarəetmə məsələlərində optimallıq şərtləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
  1. Diskret 2-D sistemli pilləvari optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. İşlərində Fornazini-Markezini tip fərq tənlikləri ilə təsvir olunan bir sinif pilləvari sistemlər araşdmışdır.
  2. Diskret ikiparametrli sistemlərlə verilən pilləvari optimal idarəetmə məsələsində istiqamətlərə görə törəmə terminlərində optimallığın I tərtib zəruri şərtləri, məxsusi idarələrin optimallığı üçün zəruri şərtlər, idarə oblastının açıq halında optimallıq üçün II tərtib zəruri şərtlər almışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Necessary optimality conditions of second order in discrete two-parameter stepwise control problems // Reports seminar of I. Vekua Institute of applied mathematics. Tbilisi. 2010-2011, vol. 36-37, pp 51-65.
  2. Необходимые условия оптимальности в одной многоэтапной дискретной задаче управления // Журнал «Математическая и компьютерная моделирования». Украина, Серия физ.-мат. наук, 2011, выпуск 5, с. 162-179.
  3. Об одной ступенчатой задаче управления для дискретных двухпараметрических систем // Доклады НАН Азербайджана, 2011, том LXVII, № 6, с. 3-11.
  4. Необходимые условия оптимальности в одной негладкой многоэтапной дискретной 2-Д системе управления // «Проблемы управления и информатики». Международный научно-техн. журнал. Киев, Украина. 2012, № 4, стр. 34-43.
  5. Об одной негладкой двухпараметрической дискретной задаче оптимального управления системами типа Форназини-Маркезини. // Докл. НАН Азербайджана, 2012, т. LXVIII, № 4, с. 21-26.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109372 
Mobil tel. (+994 55) 2723574 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

nasiyati_m@mail.ru