İbrahimov Şikar Mürşüd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıSaatlı rayonu, Qaracalar kəndi
Təvəllüdü 26.02.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı23.00.02

Fəlsəfə tarixi

A.Bakıxanovun fəlsəfi-etik irsi və müasirlik
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

11

 

 

11 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq A.Bakıxanovun fəlsəfi irsinin əsasını təşkil edən dini-idealist fəlsəfənin həqiqi, obyektiv elmi mənzərəsini yaratmağa səy göstərilmiş, mütəfəkkirin fəlsəfi irsində təsəvvüf məsələlərinin qoyuluşunun və həllinin spesfik cəhətləri araşdırılmışdır (məsələn, təsəvvüfün prinsipləri, konkret prob­lemləri və.s);

A.Bakıxanovun ideya-nəzəri irsində əxlaq məsələlərinin yerini «xüsusi çəkisi»ni, dini və dünyəvi əxlaqi məqamların qarşılıqlı nisbətini müəyyənləş­dir­mək, bu baxımdan onun yaradıcılığına dair əvvəlki tədqiqatlarda özünü gös­tərən tipik qüsurları aradan qaldırmaq istiqamətində müəyyən addımlar atıl­mış, mütəfəkkirin fəlsəfi-etik irsinin müasir şəraitdə əhalinin, xüsusən gənclərin ictimai tərbiyəsində yerini və rolunu qiymətləndirməyə cəhd edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Mirzə Fətəli Axundov və maarifçilik. BDU, DilvəƏdəbiyyat jurnalı, Bakı, 2001

2. Nəsirəddin Tusi sosial ədalət haqqında. BDU, Dil və Ədəbiyyat jurnalı, Bakı, 2001

3 A.Bakıxanovun etik irsi və müasirlik məsələsinə dair. Aspirantlarınvəgənctədqiqatçıların X Res­publika Elmikon­fransınınmaterialları. ADPU-dəkeçirilmişdir. 8-9 fevral, 2005.

4. İslam və A.Bakı­xa­novun etik görşləri. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Xİ Respublika Elmi kon­fransının materialları. BDU-da keçirilmişdir. 15-16 mart, 2006.

5. Bakıxanovun fəlsəfi dünyagörüşündə təsəvvüf. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu Fəlsəfi Araşdırmalar İctimai birliyi.«Fəlsəfə» Elmi-nəzəri jurnal № 2-3 (8), Bakı.2007.

6. A.Bakıxanov və maarifçilik. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. «Sosial-Siyasi Problemlər» Elmi-nəzəri jurnal. №4 (17), Bakı. 2007.

7. A.Bakıxanov yaradıcılığında elm və dinin vəhdəti məsələsi. «Fəlsəfə» Elmi-nəzəri jurnal. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu Fəlsəfi Araşdırmalar İctimai Birliyi, № 1 (10), Bakı, 2008.

8. A.Bakıxanov yaradıcılığında dini-idealist fəlsəfə. Şərq-Qərb: si­vilizasi­yaların dialoqu. Elmi-nəzəri jurnal. AMEA-nınFəlsəfəvəSiyasi-HüquqiTədqiqatlar İnstitutu. 2008, №1(9).

9. A.Bakıxanov yaradıcılığında dünyəvi əxlaq məsələsi və müasirlik. «Sosial-Siyasi Problemlər» AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Elmi-nəzəri jurnal, №2-3 (21), Bakı. 2008.

10. Suriya böhranı Qərb dövlətlərinin  Yaxın şərq strategiyasında. AMEA İnsan Hüquqları İnstitututunun internet saytının xəbərləri.

11.  Elm, ekologiya  və humanitar məsələlər üzrəAzərbaycan-NATO tərəfdaşlığı.AMEA Insan hüquqları  üzrə Elmi –Tədqiqat İnstitutu. Nato-nun Varşava sammiti :imkanlar və gözləntilər.Beynəlxalq konfransın tezislər toplusu.Bakı. 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il 
Digər fəaliyyəti  7 il 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Siyasi analitika şöbəsinin böyük elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372076 
Mobil tel. (+994 50) 5135757 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ibrahim.shikar@gmail.com