İbrahimov Əliyar Şahmərdan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonunun Baş-Kənd kəndi   
Təvəllüdü 11.25.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.05

Botanika

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağ bitkiliyi və onun xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı03.00.05

Botanika

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının bitkiliyi, onun məhsuldarlığı və botaniki-coğrafi rayonlaşdırılması” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

190


35


24 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4 müəlliflik şəhadətnaməsi 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

6


Əsas elmi nailiyyətləri

- Çoxillik floristik, geobotaniki tədqiqat işləri zamanı aşkar etdiyi 300-dən artıq yeni yabanı və mədəni taksonlar (fəsilə, cins, növ) Azərbaycan, Naxçıvan MR və Qafqaz floralarını zənginləşdirmişdir.

- İşləyib hazırladığı 34 təklifvə tövsiyyələrdən 22-si xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində özünə tətbiq sahəsi tapmışdır.

- Tanınmış, yüksək ixtisaslı botanik kimi Rusiya, ABŞ, Avstraliya, Tasmaniya, Suriya və b. dövlətlərin botanikləri ilə keçirilmiş Beynəlxalq  Ekspedisiyaya rəhbərlik etmişdir.

- BMT-nin İnkişaf proqramı çərçivəsində Respublikada “Biomüxtəlifliyə dair Milli Məruzə, Strategiya və Fəaliyyət Planı Layihəsi”-ndə Naxçıvan MR üzrə Milli Mütəxəssis seçilmişdir.

- Kənd Təsərrüfatı Bitkilərinin biomüxtəlifliyi Global Fondunun (The Global Crop Diversety Trust a Fondootion for Food Securitv) işində iştirak etmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. İbrahimov Ə.Ş., Məmmədov H.M., İbrahimov B.Ş. MR florasında Rosa (Rosaceae) cinsinin yeni növləri // Botanika jurnalı, L.: Elm, C. 67, № 6,  1982, s.
 2. İbrahimov Ə.Ş., Qurbanov E.M. Naxçıvan MSSR alp xalıları haqqında // VIII Ümumittifaq konfrans “Yüsək dağ flora və bitkiliyinin öyrənilməsi və bərpası”. Sverdlovsk, 1982.
 3. İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov B.Ş., Məmmədov H.M. Naxçıvan MSSR florası üçün iki yeni növ // Botanika jurnalı, L.: Elm, C. 68, № 10,  1983, s.
 4. Rəsulov F.A., İbrahimov Ə.Ş., Belıy M.B. Centaurea polypodiifolia-nın p-Oksibenzoy turşusu //  Təbii birləşmələrin kimyası, 1983, № 4.
 5. Quliyev A.A., Gigiyenova E.İ., İsmayılov N.M., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan MSSR-də becərilən  Cynara scolymus L. meyvələrinin yağ-turşu tərrkibi // Bitki ehtiyatları jurn., III buraxılış, 1985.
 6. Hacıyev V.C., İbrahimov Ə.Ş., Mövsümova F.K. Naxçıvan MSSR üçün Atriplex (Chenopodiaceae) cinsinin yeni növləri // Botanika jurnalı, L.: Elm, C. 74, № 1, 1989, s. 118- 119
 7. İbrahimov Ə.Ş., Mövsümova F.K. Naxçıvan MSSR üçün çiçəkli bikilərin iki yeni növü haqqında // Botanika jurnalı, L.: Elm, C. 74, № 5, 1989.
 8. Qasımov T.Ə., Əmirov Q.Ə., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan MSSR-də Crataegus L. növlərinin meyvələrinin ehtiyatı // Bitki ehtiyatları jurn., Leninqrad, 1991, №2.
 9. İbrahimov Ə.Ş., Talıbov T.H. Naxçıvan MSSR florası üşün yeni olan  Ruppiaceae fəsiləsi // Botanika jurnalı, Leninqrad, C. 86, № 8, 2001.
 10. Naxçıvan MR-də təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilərin introduksiyası // “Qeyri-ənənəvi bitkiçilik. Eniologiya. Ekologiya və sağlamlıq” XII Beynəlxalq simpoziumun materialları. Aluşta, Simferopol, 2003.
 11. İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan MR-dnın bitkiliyi və onun xalq təsərrüfat əhəmiyyəti. Bakı, Elm, 2005, 330 s.
 12. İbrahimov Ə.Ş. Azərbaycan və Qafqaz floraları üçün yeni fəsilə Azollaceae (Salviniales, Polypodiophita). Botanika jurnalı, Leninqrad, C. 91, 2006.
 13. İbadullayeva S.C., İbrahimov Ə.Ş. Biomüxtəlifliyin qorunmasının prinsip və yolları // II Ümumrusiya elmi konfransının mater. Yoşkar-Ola, 2006
 14. İbadullayeva S.C., İbrahimov Ə.Ş., Şirəliyeva N.Ş., Talıbova F.Z. Naxçıvan MR –in subalp hündürotluğu // Botanika jurnalı, Leninqrad, Elm, C. 93, 2006, s. 737-744
 15. İbrahimov Ə.Ş., İsmayılov A.H. Gilançay hövzəsi florasının coğrafi təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və Texniki Elimlər seriyası, 2008, №4, s. 43-50
 16. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., İsmayılov A.H. Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours. Naxçıvan MR florası üçün yeni növdür // AMEA-nın məruzələri, 2008, Cild 64, №4, s. 71-74
 17. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan MR florasının taksonomik spektri ( Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər). Naxçıvan: Əcəmi nəşr., 2008, 350 s.
 18. İsmayılov A.H., Gilançay hövzəsinin endemik və relikt bitkiləri // Dağıstan Dövlət Universiteti,  Təbiət və dəqiq elmlər, 2009, №1 (6).
 19. Seyidov M.M., İbrahimov Ə.Ş., İbadullayeva S.C. Humulus lupulus  L. – Naxçıvan MR florası üçün yeni növdür // Botanika jurnalı, Leninqrad, Elm, C. 93, 2009, s.
 20. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan MR-in “Qırmizi Kitab”ı. Naxçıvan: Əcəmi nəşr., 2010, 676 s.
 21. İbrahimov Ə.Ş. və həmmüəlliflər. Azərbaycanın “Qırmizi Kitab”ı. Bakı: AMEA nəşr., 2013, 672 s.
 22. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., İbadullayeva S.C. MR qış otlaqlarının yem ehtiyatı // Aqrqr elm jurn., Moskva, №9, s.10-13
 23. Nəbiyeva F.X., İbrahimov Ə.Ş. Yarımsəhra və səhra ekosistemlərinin deqradasiyası. Naxçıvan: Əcəmi nəşr., 2011, 135 s.
 24. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İsmayılov A.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında rəsmi dərman bitkilərinin taksonomik spektri // AMEA Botanika İnstitutu, “Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, 26-28.10.2011, s. 189-195
 25. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., Abbasov N.K. Naxçıvan MR yay otlaqlarının yem ehtiyatı // Beynəlxalq texniki-iqtisadi jurn., Moskva, Triada, 2012, № 2, s. 93-98
 26. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.Ş., İbrahimov Ə.M., İsmayılov A.H., Ələkbərov R.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış rəsmi dərman bitkilərinə aid bəzi yabanı meyvə ağac və kolların təbii ehtiyatı // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası, 2012, Cild 8, №2, s. 49-58
 27. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., İsmayılov A.H. Çin acı qovunu – Momordica charantia L. Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası üçün yeni və faydalı bitkidir // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, təbiət elmləri və tibb seriyası, 2013, №2 (55), s. 75-79
 28. İbrahimov Ə.Ş., Piriyev M.Z., Qənbərov D.Ş. Gülçiçəklikimilər fəsiləsinin ağac və kolları (metodik vəsait). Bakı: Viktoriy, 2012, 93 s.
 29. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağ florası. Almaniya: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 88 s.
 30. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağ bitkiliyi. Almaniya: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 156 s.
 31. İbrahimov Ə.Ş., Talıbov T.H., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zərəvəndkimilər fəsiləsi // Almaniya, Ştutqart, 2013, s. 5-7
 32. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Trichormus azollae  Strasburger J. Kom. еt K. Anаgn. (Nostocaceae) Qafqaz alqoflorası üçün yeni növdür // Müasir dünyanın təbiət və riyaziyyat elmləri. XI Beyn. Elmi-praktiki konf. mater. Novosibirsk, “SibAK”, 2013,  № 9-10 (10),s. 157-163
 33. İbrahimov A.M., İbrahimov Ə.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının su bitkiliyi // Müasir dünyanın təbiət və riyaziyyat elmləri. XI Beyn. Elmi-praktiki konf. mater. Россия, Москва, 2013.
 34. İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikası flora və bitkiliyi üçün yeni məlumatlar // IX Beyn. Elmi-praktiki konf. “Təhsil, elm və texnikanın aktual məsələləri”. Donetsk, 2013, s. 8-14
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 1. Azərbaycan Təbiəti Mühafizə Cəmiyyəti (Vəsiqə № 1)
 2. Ümumittifaq  Botanika Cəmiyyəti.  Sankt-Peterburq, № 10916 (11 may 1982-ci ildən)
 3. Azərbaycan Botanika Cəmiyyəti (Vəsiqə № 122)
Pedaqoji fəaliyyəti 1996-cı ildən (48 il) biologiya və kimya müəllimi işləmişəm. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin professoruyam. 
Digər fəaliyyəti 

AMEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü  
Təltif və mükafatları

“Əmək veteranı” medalı. SSRİ Ali Sovetinin Prezidiumu adından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Prezidiumu tərəfindən, 29 avqust 1985.

“Veteran” xatirə nişanı. Azərbaycan SSR EA Müharibə və Əmək Veyeranları Şurası Prezidiumunun qərarı ilə (№ 2, 06. 1982-ci il)

”XXI əsrin Tanınmış Alimi” Beynəlxalq  diplomu №159. “Vektor” Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qərarı ilə. Bakı ş. 2004-cü il.

“İlin Alimi” Fəxri diplomu, AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət Heyəyinin  (2009, protokol № 14).

AMEA-nın Fəxri Fərmanı. (2009, № 18/23)

11 fəxri fərmanla işlədiyim digər müəssələr tərəfindən təltif edilmişəm.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu. AZ7000 Naxçıvan şəhəri Babək küçəsi 10   
Vəzifəsi “Bitki sistematikası” şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 36) 5450501 
Mobil tel. (+994 55) 6320515 
Ev tel. (+994 36) 5459636 
Faks (+994 36) 5454622 
Elektron poçtu

aliyaribragimov@mail.ru