Martınova Qalina Serqey qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 14.12.1944 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.23.05

Tikinti materialları və məmulatları

Tikinti konstruksiyaları və qurğularında gərginlik deformasiya halının modelləşdirilməsində istifadə edilən polimerlərin optiki-həssasliğının derivatografiya və dilatometriya metodları ilə tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.14

İstilik fizikası və molekulyar fizika.

Neftkimya məhsullarının quruluş və xassələrinin istilik-fiziki tədqiqinin elmi əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

147

79


15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Oliqo- və poliolefinlərdə molekulyar-istilik hərəkətləri ilə relaksasiya prosesləri arasında olan qarşılıqlı əlaqələrin istilik-fiziki tədqiqinin əsaslari inkişaf etdirilib. Tikinti konstruksiyaları və tikililərin gərginlik-deformasiya vəziyyətinin tədqidi üçün istifadə edilən optik-həssas materialların alınmasının optimal rejimləri öyrənilib və işlənib.

Geokimyəvi üsulların tətbiqi, üzvi maddələrin, onların bitum və karbohidrogen tədqiqi və Abşeron arxipelaqının neftqazlılığının geokimyəvi kriteriyaların müəyyən etməsi nəticəsində mühim və maraqlı nəticələr alınmışdır.

Fluidlərin geokimyəvi kriteriyaların öyrənilməsi nəticələri əsas götürülərək şöbə işçiləri tərəfindən karbohidrogenlərin faza vəziyyəti müəyyən edilir.

Bununla əlaqədar aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədqiqat aparılır: neftin xarakteristikası və tipizasiyası; neftin əmələgəlmə mənbəyi; naftidlərin katagenetik qiymətləndirilməsi və müqayisəsi. Bununla yanaşı neftlərdə aşkar edilən mikroelementlərin paylanması öyrənilir.

Vanadium və nikel elementlərinə- biogen element olmaları ilə bağlı daha çox diqqət ayrılır.

Şöbədə neftin komponentləri də tədqiq edilir: alkanlar, tsiklanlar və izoprenoidlər. fraksiya tərkibi C3-C40. n-alkanlar vasitəsilə neftlər geokimyəvi tiplərə ayrılır.

Biomarkerlər- fingerprint olaraq təbii neftləri xarakterizə edən karbohidrogenlərdir. Onların quruluşu və bioloji əsasları nəzərə alınaraq, neftin yetişməsi, kategenez mərhələləri, mühitin oksidləşmə-reduksiya şəraiti və üzvi maddələrin toplanması haqqında fikir söylənilir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Nanocolloid Structures in Cruide Oils from the Mud Volcanoes of Azerbaijan. Martynova G.S., Aliev Ad.A., Babaev F.R., Guliev I.S. Geochemistry International 2013, v.51, 9, pp.764-766.

2. Фингерпринт нефтей Азербайджана. Гулиев И.С., Бабаев Ф.Р., Мартынова Г.С. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений № 6, 2014, c.54-60.

3. Геохимия нефти (систематизация геохимических показателей). Бабаев Ф.Р., Мартынова Г.С. Palmarium Academic Publishing, 2014, 55 c.

4. Типизация нефтей Южно-Каспийского региона на основе микроэлементного состава. Бабаев Ф.Р., Пунанова С.А., Мартынова Г.С. Нефтепромысловое дело 2014,№7, с.38-42.

5. О cоставе уникальной нефти Нафталан. Ф.Р.Бабаев, Мартынова Г.С., С.Г.Мамедова, О.П.Максакова, Р.Г.Нанаджанова, А.Э.Ализаде. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений 2015, №3, c.36-42.

6. Геохимические показатели катагенетического преобразования нефтей. Ф.Р.Бабаев, Г.С.Мартынова, О.П.Максакова, Р.Г.Нанаджанова. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2016, №4, с.19-22.

7. Геохимическая дифференциация нефти месторождения Гюнешли. Г.С.Мартынова, О.П.Максакова Р.Г.Нанаджанова., Али-заде А.Э., Мухтарова Х.З. East European Scientific Journal N9, 2016, p.120-127.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti ADNA-nın AMEA Geologiya İnstitutunda “Neft və gaz geologiyası” baza kafedrasının dosenti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Neftin geokimyası şöbəsinin rəisi
Xidməti tel. (+994 12) 5395619 
Mobil tel. (+994 51) 6576353 
Ev tel. (+994 12) 4987427 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu martgs@rambler.ru