Sadıqov Əfsər İsa oğlu

 

Veb-sayt     Əfsər Sadıqov.jpg  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan rayonu, Alçalı kəndi
Təvəllüdü 08.03.1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,  Tarix və hüquq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Hüquq üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad12.00.10

Beynəlxalq hüquq

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq neft kontrakları beynəlxalq enerji hüququ sistemində

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı12.00.10

Beynəlxalq hüquq

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq neft kontrakları beynəlxalq enerji hüququ sistemində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 50


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

8


2

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Правовая природа нефтяных контрактов / Keçid dövründə AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 10-cu buraxılış. Bakı, 2004 s.542-551
 2. Формы (виды) нефтяных контрактов и проблема права собственности/ Azərbaycan hüquq jurnalı, Бакы, 2004, №4 с.157-165
 3. Транспортировка энергетических ресурсов и региональная безопасность/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2005, №1 s.124-129
 4. Davamlı inkişaf konsepsiyası və ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №2 s.183-189

 5. Avropa İttifaqının və üzv ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin xüsusiyyətləri / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №3 s.160-168

 6. Beynəlxalq enerji administrasiyası sistemində BMT-nin rolu / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №4 s.169-177

 7. Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlar zamanı üstünlük verəcəyi əsas məsələlər /«Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı, 2006 s.178-180

 8. Beynəlxalq Arbitraj: beynəlxalq mübahisələrin hüquqi həlli vasitəsi kimi / Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı, 2006 s.15-18

 9. Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində enerji resurslarının nəqli problemi / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №1 s.185-193

 10. 10.Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi aspekti: tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişlərindən Enerji Xartiyasına Müqaviləyə doğru / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №2 s.133-141

 11. Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi: hüquq və diplomatiya / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 17-ci buraxılış, Bakı, 2007 s.491-496

 12. Tranzitin azadlığı beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təminat mexanizmi kimi / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 19-cu buraxılış, Bakı, 2007 s.516-522

 13. Enerji təhlükəsizliyi: davamlı inkişaf və ekologiya (beynəlxalq hüquqi problemlər) / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2007, №2 s.15-21

 14. Prinüip qosudarstvennoqo suvereniteta nad gnerqetiçeskimi resursami / Öridiçeskie nauki, M. 2007, №6 s.79-88

 15. Neft ixrac edən ölkələrin Təşkilatının enerji təhlükəsizliyi strategiyasının beynəlxalq hüquqi aspekti / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №3-4 s.105-110

 16. Elektroenergetika sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın beynəlxalq hüquqi formaları / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №1-2 s.97-104

 17. Nüvə enerjisindən dəymiş zərərə görə hüquqi məsuliyyətin beynəlxalq rejimi / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2008, №2 s.27-37

 18. Nüvə enerjisi sferasında beynəlxalq təhlükəsizlik standartları / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 20-ci buraxılış, Bakı. 2008, s.491-499

 19. Международно-правовые принципы ядерной энергетической безопасности / Юридические науки, М. 2008, №2, с.133-139

 20. Современные международно-правовые аспекты сотрудничества в сфере безопасности ядерной энергетики / Вопросы гуманитарных наук, М.2008, №3, с.187-193

 21. Двустороннее сотрудничество государств в сфере энергетической безопасности / Право и политология, Тбилиси. 2008, №3, с. 33-37

 22. Tələbin təhlükəsizliyinin beynəlxalq institusional mexanizmi: Beynəlxalq Enerji Agentliyi / İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf təşkilatı/ Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2008, №2, s.98-105

 23. Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda enerji təhlükəsizliyinin humanitar aspekti/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №3, s.150-156

 24. Neft məhsullarından ətraf mühitə mənfi təsirin qarşısının alınmasında beynəlxalq hüquqi tədbirlər/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №4, s.143-146

 25. Qloballaşma və beynəlxalq hüquq/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №1, s.90-93

 26. Təhlükəsizliyin anlayışı, təsnifatı və təminatı/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №2, s.159-165

 27. Dünya Ticarət Təşkilatında mübahisələrn həlli və məsuliyyətin hüquqi təbiəti/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №3, s.61-66

 28. Qlobal enerji təhdidləri və onların həllinin beynəlxalq hüquqi konsepsiyası/ Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №4, s.63-67

 29. Enerji resurslarının beynəlxalq ticarətinin liberallaşdırılması prinsipi/ AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 24-cü buraxılış, Bakı. 2009, s.454-459

 30. Qlobal enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri/Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. 2009, s.272-274

 31. Становление международно-правового принципа «энергетическая эффективность и охрана окружающей среды»/ Право и политология, Тбилиси. 2009, №1, с.29-32

 32. Специальные нормы генерального соглашения по тарифам и торговле для нефтедобывающих стран/ Право и политология, Тбилиси. 2009, №6, с.14-17

 33. Особенности гарантии глобального энергетического сотрудничество в системе ГАТТ/ВТО/ Вопросы гуманитарных наук, №1, 2010, с.153-159

 34. Ermənistansayağı «özünütəyinetmə» beynəlxalq hüquqi məsuliyyətdir/ Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları» mövzusunda keçirilmiş Elmi-praktik Konfransın materialları. Bakı: 2010, s.137-140

 35. Международное энергетическое право: энергетическая перестройка и энергетическая безопасность/ Украинский журнал международного права, №1-2/2009, с.48-52

 36. Uluslararası Hukuk Karşısında Ermənistan’ın «Kendi Kaderini Tayin Hakkı» Siyaseti/ YOM Türk Dünyası Kültür Dergisi, №19-20/2010, s.109-118

 37. Проблемы энергетической безопасности и международно-правовые пути их решения/ Право и суспильство. Науковий журнал. №1, 2011, с.257-260

 38. Müasir qloballaşmanın mahiyyəti və enerji təhlükəsizliyi problemi / Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir iexanizmləri» mövzusunda 25-26 oktyabr 2011-ci il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2011, s.311-317

 39. Международно-правовые основы торговли энергоресурсами / Часопис Київського Уныверситету права, 2011, №1, с.321-324

 40. Xocalı soyqırımı cinayətindəki niyyətin ümumi plan və siyasət çərçivəsində həyata keçirilməsinin beynəlxalq hüquqi qiymətləndirilməsi / İnsan Hüquqları İnstitutunun 15 illiyinə həsr olunmuş Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi Beynəlxalq Konfransın Tezislər Toplusu. Bakı 2013, s.158 -162

 41. Regional enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri / NATO-nun Yeni strateji konsepsiyası və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik çağırışları. Beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. Bakı 2013, s.19-22

 42. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008. 396s.

 43. Beynəlxalq iqtisadi hüquq kursunun proqramı Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 34s.

 44. Beynəlxalq enerji hüququ kursunun proqramı Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 13s.

 45. Qlobal enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq hüquq. Monoqrafiya, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 236 s.

 46. Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq institutları (beynəlxalq hüquqi məsələlər) Monoqrafiya, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 202 s.

 47. Bələdiyyə hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı «Elm və təhsil», 2011, 144 s.

 48. Beynəlxalq enerji hüququ enerji təhlükəsizliyinin təminat sistemi kimi. Monoqrafiya, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012, 325 s.

 49. Beynəlxalq enerji hüququ. Дярслик. Bakı: “Adventa Qroup” MMC, 2013, 312s.

 50. Xocalı soyqırım cinayəti: ümumi plan və siyasət çərçivəsində təzahür edən niyyət və beynəlxalq hüquq / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi analitik və praktiki jurnal. Xüsusi buraxılış. №1(37) 2014, s.93-100

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  BDU nəzdindəki FD.02.013 Dissertasiya şurasının üzvü və müvafiq şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarın sədri, müvafiq şura nəzdində fəaliyyət göstərən seminarın sədri
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, “Beynəlxalq ümumi hüquq” kafedrasının professoru 
Digər fəaliyyəti  Vəkillər üzrə Respublika İxtisas Komissiyasının üzvü
Təltif və mükafatları

1.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən Gənc alim və tələbələrin “Neft-qaz hasilatı və Azərbaycanın davamlı inkişafı” mövzusunda keçirilən Respublika müsabiqəsinin qalibi olmuş və diplomla təltif edilmişdir. Dekabr 2001-ci il 

2.TASİS-TEMPUS proqramı çərçivəsində Nitsa (Fransa) Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin dinləyicisi. Yanvar-fevral 1999

3.US Defense Institute of International Legal Studies. This certificate is awarded to Afsar Sadigov. For successful completion of the Executive Seminar on Maritime Rules of Engagement Baku, Azerbaijan. 16-18 July 2012

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutuAZ1073, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3496294 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu Sadiqov.afsar@mail.ru