Torpaq ehtiyatları laboratoriyası

Tel. (+994 51) 7122168
Faks  
Elektron poçtu

sahib-haciyev@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Hacıyev Sahib Əsgər oğlu

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının  münbitliyinin artırılması yolları 
Əsas elmi nəticələri

1.Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq-bitki kompleksinin ekoloji şəraiti;

2.Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların mədəni və təbii

bitkilər altında qiymətləndirilməsində morfoloji xüsusiyyətlərin

öyrənilməsi;

3.Culfa maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkilərialtında qiymətləndirilməsi;

4.Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların yemçilik şəraitində səmərəli istifadə olunması;

5.Naxçıvan Muxtar Respublikasında yem bitkiləri altında torpaqların münbütlük modelinin idarə olunması;

6.Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm bitkisi altında torpaqların eko-coğrafi qiymətləndirilməsi;

7.Üzüm bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi;

8.Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşə və meşə-çöl landşaft komplekslərinin qiymətləndirilməsi və ekoloji xüsusiyyətləri;

9.Naxçıvan Muxtar Respublikasında Arazboyu səhra və yarımsəhra landşaft tipləri.